ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ Ξηροποτάμου, 27/9/1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

146-5 Ξηροποτάμου, ἀποσπάσματα ὄρθρου 27/9/1989. «Θεὸς Κύριος» καὶ τροπάρια, καθίσματα, ἀπόσπασμα ἀπὸ τοὺς κανόνες, «Τὴν τιμιω­τέ­ραν», ἐξαποστειλάρια, ἀπόστιχα αἴνων.

146-6 Ξηροποτάμου, ἀποσπάσματα λειτουργίας 27/9/1989.  τροπάρια μετὰ τὴν εἴσοδον, «Σὲ ὑμνοῦμεν», «Ἄξιον ἐστίν»

 

(δημοσίευσις 23/12/2010)