ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς

PostHeaderIcon ἱ. μ. Γρηγορίου, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

 

 ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ­μνων Δ.Α.

 

    ῞Υμνοι μεγάλης ἑβδομάδος μὲ τὴν χορῳδία τῆς μονῆς Γρηγορίου.  οἱ ὕμνοι προέρχονται ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ θεολόγου καὶ ἱεροψάλτου Χρίστου Λε­βέντη, πρώην λαμ­παδαρίου τοῦ πατριαρχείου ᾿Ιερο­σολύμων, καὶ  παρε­χω­ρή­θησαν ἀπὸ τὸν ἴδιο.

 

844-01 «᾿Αλληλούια»,  «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος».  

844-02 «Τὰ πάθη τὰ σεπτά».  

844-03 «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος».

844-04 «Τὸν νυμφίον, ἀδελφοί, ἀγαπήσωμεν».

844-05 «Τῷ δόγματι τῷ τυραννικῷ».

844-06 «᾿Ιδού σοι τὸ τάλαντον».

844-07 «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις».

844-08 «᾿Αλληλούια», «῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί».

844-09 «Μυσταγωγῶν σου, Κύριε».

844-10 «Ἄρχοντες λαῶν» (ἀντίφωνα).

844-11 «Διὰ Λαζάρου τὴν ἔγερσιν» (ἀντίφωνα).

 

(δημοσίευσις 19/3/2011)

[/b][/color][/size]