ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων Προσθήκη ἰδιωτικοῦ ἀρχείου ἠχογραφήσεων, ἐκ Πατρῶν

PostHeaderIcon Προσθήκη ἰδιωτικοῦ ἀρχείου ἠχογραφήσεων, ἐκ Πατρῶν

 

    Στὶς 13 καὶ 14 ὀκτωβρίου 2010 ἕνα ἰδιωτικὸ ἀρχεῖο ἠχο­γραφήσεων προσ­τέ­θηκε στὸ ἀρχεῖο τῆς «Συμβολῆς».  τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ κατὰ τὸν κύριο ὄγκο του ἀνήκει στὸν διατελέσαντα δάσκαλό μου στὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ Παναγιώτη Παπασταύρου, ἐνῷ μικρότερα τμήματά του προέρχονται ἀπὸ ἄλλους συλλέκτες.   πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ση­μαν­τικὰ καὶ πλούσια ἀρ­χεῖα ποὺ διατηροῦν ψάλτες καὶ ἄλλοι ἰδιῶτες στὴν Πά­τρα, παρα­χω­ρήθηκε δὲ σχεδὸν ὁλόκληρο, καὶ μάλιστα ψηφιοποιημένο, μὲ τὴν ἄδεια νὰ δημοσιευθῇ στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς».  περιλαμ­βά­νει πε­ρί­που 800 ὧρες ἠχογραφήσεις κυρίως ψαλτικές, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς μὲ παραδοσιακὰ καὶ ἄλλα τραγούδια.  τὰ ὀνόματα τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπων ποὺ συν­εισέ­­φε­ραν στὴν δημιουργία τοῦ ἐν λόγῳ ἀρχείου θὰ ἀναφέρωνται κατὰ πε­ρί­πτωσιν σὲ κάθε διαδικτυακὴ δημοσίευσι.

    Ἔγινε ἤδη ἕνας πρῶτος ἔλεγχος (ὄχι λεπτομερὴς φυσικὰ) τῶν πε­ρι­εχομένων τοῦ παραχωρηθέντος ἀρχείου, ὥστε νὰ ἐπισημανθοῦν οἱ ὅποιες κοι­νὲς ἠχογραφήσεις μὲ τὸ ἤδη προϋπάρχον ὑλικὸ τῆς «Συμβολῆς», οἱ ὁ­ποῖ­ες καὶ ἀφαιρέθηκαν.  ἀπέμειναν ἔτσι ἠχογραφήσεις 600 ὡρῶν περί­που, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ ψαλτικὲς εἶναι κάπου 425 ὧρες καὶ περιλαμβάνουν ἐγ­γρα­φὲς γνωστῶν ἀνὰ τὴν ῾Ελλάδα ψαλτῶν (ὅπως Πρίγγου, Στα­νί­τσα, Κα­ρα­­μάνη, Θεοδοσοπούλου, Ταλιαδώρου, Περιστέρη, Νε­ραν­τζῆ, καὶ πολλῶν ἄλ­λων ἀκόμη), ἀλλὰ καὶ λιγώτερο γνωστῶν ψαλτῶν, καθὼς καὶ παλαιῶν καὶ συγχρόνων ψαλτῶν τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῶν Πατρῶν.  ἀρκετὲς ἐ­πί­σης εἶναι οἱ ἠχογραφήσεις διαφόρων χορῳδιῶν καθὼς καὶ δια­φόρων ἐκδη­λώ­σεων (συναυλιῶν, συνεδρίων καὶ λοιπῶν), ποὺ ἔλα­βαν χώρα κυρίως στὴν Πάτρα.  πολ­λὲς ἀπὸ τὶς ἐν λόγῳ ἠχογραφήσεις εἶναι ψηφιοποιήσεις ἀπὸ «κα­ρού­λια» (πομπῖνες), ἄλλες ἀπὸ παλαιὲς μαγνητο­φω­νήσεις, καθὼς καὶ ἀπὸ πα­λαιὲς ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις· ἐπὶ παρα­δείγ­ματι βρῆκα μεταξὺ ἄλ­λων μία ψηφιοποίησι ἀπὸ «καρούλι» συνολικῆς διαρκείας 5 ὡρῶν(!), ποὺ πε­ρι­έ­χει κυρίως Καρα­μάνη (2μισι ὧρες) καὶ Τα­λιαδῶρο, ἀλλὰ καὶ ἄλ­λους σπουδαίους ψάλτες τῆς Θεσσαλονίκης.

    ῾Υπάρχουν ἐπίσης περίπου 150 ὧρες ἠχογραφήσεων μὲ ψαλ­το­τρά­γου­δα, δη­μο­τικά, παραδοσιακὰ τραγούδια, ἀνατολίτικα, καὶ ἄλλα.  τέλος οἱ ὑπόλοιπες μαγνητοφωνήσεις ποὺ παραχωρήθηκαν περιλαμβάνουν ὁμι­λί­ες διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων· τὸ σημαν­τι­κώ­τερο ἴσως ἐδῶ εἶ­ναι οἱ ὁμιλίες, κηρύγματα καὶ λόγοι ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν τῶν Πα­τρῶν, κά­ποιων μάλιστα ποὺ ἔχουν περάσει στὴν θριαμβεύουσα ἐκκλησία καὶ μὲ συγ­κίνησι ἄκουσα καὶ πάλι τὶς φωνές των ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια.

    Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ἂς ἀναφερθῇ ἐδῶ ὅτι λίγες ἑβδομάδες ἐνω­ρίτερα εἶχε παραχωρηθῆ ἐπίσης καὶ μία μικροτέρα συλλογὴ ἠχογραφήσεων ἀπὸ τὴν Φλώρινα, συνολικῆς ἐκτάσεως περίπου 150 ὡρῶν, μὲ ἠχο­γρα­φή­σεις τόσο παλαιὲς ὅσο καὶ νεώτερες διαφόρων ψαλτῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῆς τοπικῆς περιοχῆς.  ἱκανὸ μέρος τῶν ἠχογραφήσεων αὐτῶν προ­έρ­χον­ται ἀπὸ διάφορες ἐκπομπὲς τοῦ τοπικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθ­μοῦ τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης «ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ χρυσόστομος».  ἡ συλ­λο­γὴ αὐτὴ εἶναι σὲ μαγνητοταινίες, καὶ ἔπρεπε τὸ ὑλικό της πρῶτα νὰ ψη­φι­ο­ποιηθῇ, μία ἐργασία ἡ ὁποία ἀναμένεται σύντομα νὰ ὁλοκληρωθῇ μὲ τὴν συνεργασία τῶν φίλων τῆς «Συμβολῆς».

    ῞Υστερα ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς προσφορὲς τὸ συγκεντρωμένο ἠχητικὸ ὑ­λι­κὸ ἔχει φθάσει αἰσίως τὶς 1500 ὧρες σὲ διάρκεια!  ἕνα μέρος του χρει­ά­ζεται ἀκόμη ψηφιοποίησι, ἐνῷ καὶ τὸ περισσότερο ἀπὸ τὸ ἤδη ψηφιο­ποι­η­μέ­νο ὑλικὸ χρειάζεται κάποια ἐπεξεργασία καὶ ἔλεγχο, ὥστε νὰ εἶναι δη­μο­σιεύσιμο.  τοὐλάχιστον ὑπάρχει ἡ πρόθεσις σταδιακῶς νὰ δημο­σιευθοῦν αὐτὲς οἱ ἠχογραφήσεις στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμ­βολῆς», ἀλλὰ δὲν γνω­ρί­ζω πόσο χρονικὸ διάστημα θὰ ἀπαιτηθῇ.

 

    Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

    22/10/2010