ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Νέα Σκήτη, κελλὶ ἁγίων ἀναργύρων, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon Νέα Σκήτη, κελλὶ ἁγίων ἀναργύρων, ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


Κελλὶ ἁγίων ἀναργύρων, Νέα Σκήτη 

 

     ῾Εσπερινὸς παρασκευῆς διακαινησίμου περὶ τὸ 2005-2007.

608-19 «Χριστὸς ἀνέστη», κεκραγάρια πλ. β΄ καὶ δύο ἀναστάσιμα ἑσπέρια, ἅπαντα στιχηραρικά. 

 

608-20 τὰ ὑπόλοιπα ἑσπέρια στιχηρὰ τῆς ἡμέρας.


608-21 Δόξα, «Τίς λαλήσει», Καὶ νῦν, «Τίς μὴ μακαρίσει σε».

 

608-22 ἀπόστιχα στιχηρά.

 

608-23 Δόξα ἀποστίχων, «Σαλπίσωμεν φιλέορτοι», Καὶ νῦν, «᾿Αναστά­σεως ἡμέρα».

 

 

    Παρασκευὴ διακαινησίμου περὶ τὸ 2005-2007, ὄρθρος.


608-42 ἀναστάσιμος κανών, ὠδαὶ 7η, 8η καὶ 9η.

 

608-43 ἐξαποστειλάρια τὸ ἀναστάσιμον (φυσικὰ σὲ γ΄ ἦχο κατὰ πα­ρά­δο­σιν) καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς καὶ τὰ στιχηρὰ τῶν αἴνων.

 

608-44 στιχηρὰ τοῦ πάσχα.

 

608-45 Δόξα, «Τίς λαλήσει», Καὶ νῦν, «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».


608-46 «Χριστὸς ἀνέστη», τὰ εἰρηνικὰ καὶ τὸ α΄ ἀντίφωνον τῆς λει­τουρ­γίας.

 

(δημοσίευσις 17/6/2010)