ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Παντελεήμων Κάρτσωνας, ἱερομόναχος

PostHeaderIcon Παντελεήμων Κάρτσωνας, ἱερομόναχος

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Παντελεήμων Κάρτσωνας, ἱερομόναχος.  τὶς ἠχογραφήσεις ἔστειλε ὁ φίλος Κώστας Σ., στὸν ὁποῖο ἀξίζουν πολλὲς εὐχαριστίες γιὰ τὸ ὑλικὸ ποὺ προσφέρει ἀπὸ τὴν συλλογή του.

 

608-65 δύναμις α΄ ἤχου, «καλογήρου».  

 

608-66 «᾿Αγαπήσω σε, Κύριε».  

 

608-67 «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος», «Σὲ ὑμνοῦμεν».  

 

608-68 χερουβικὸς ὕμνος.  

 

608-69 λειτουργικά, ἤ τοι «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος», «Σὲ ὑμνοῦμεν», «Ἄξιον ἐστίν».  

 

608-70 «Σὲ ὑμνοῦμεν», «Ἄξιον ἐστίν».  

 

608-71 «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην... ῾Ως ἐμψύχῳ θεοῦ κιβωτῷ».  

 

608-72 κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον», ἅγια.

 

(δημοσίευσις 14/4/2012)

 

  

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, τρίτη 15/8/1989. (ἠχο­γράφησις καὶ ψη­φι­ο­­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

    94-13 «῞Οτε ἡ μετάστασις», ἰδιόμελον τῆς κοιμήσεως, ἱερομόναχος Παν­τε­λεήμων Κάρτσωνας.

 

(δημοσίευσις 9/8/2011)

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ κατ᾿ ὀκτώβριον τοῦ 1991· ἄλλα στοιχεῖα ἐλλείπουν. ἡ ῥα­διο­φωνικὴ λῆψις ἔχει παράσιτα.

 

280-11 ἱερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνας, «Κύριε, ἐκέκραξα» ἀρ­γόν, δ΄ ἅγια.

 

(δημοσίευσις 22/10/2011)

 

 

Συλλογὴ ἠχογραφήσεων Κωνσταντίνου Σ.

 

Παντελεήμων Κάρτσωνας, ἱερομόναχος.  τὶς ἠχογραφήσεις ἔστειλε ὁ φίλος Κώστας Σ., στὸν ὁποῖο ἀξίζουν πολλὲς εὐχαριστίες γιὰ τὸ ὑλικὸ ποὺ προσφέρει ἀπὸ τὴν συλλογή του.

 

608-65 δύναμις α΄ ἤχου, «καλογήρου».  

608-66 «᾿Αγαπήσω σε, Κύριε».  

608-67 «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος», «Σὲ ὑμνοῦμεν».  

608-68 χερουβικὸς ὕμνος.  

608-69 λειτουργικά, ἤ τοι «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος», «Σὲ ὑμνοῦμεν», «Ἄξιον ἐστίν».  

608-70 «Σὲ ὑμνοῦμεν», «Ἄξιον ἐστίν».  

608-71 «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην... ῾Ως ἐμψύχῳ θεοῦ κιβωτῷ».  

608-72 κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον», ἅγια.