ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ ᾿Ιβήρων, ἠχογραφήσεις (2)

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ ᾿Ιβήρων, ἠχογραφήσεις (2)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Ἄθως, μονὴ ᾿Ιβήρων, 15/28 αὐγούστου 1980, χιλιετηρὶς τῆς μονῆς, ἀπό­σπασμα ἐκ τοῦ ἑσπερινοῦ. λόγῳ τῆς ἐπετείου καὶ πανηγύρεως εἶχαν συγ­κεν­τρωθῆ ὅλοι ἐκεῖ· Θω­μᾶ­δες, Δανιηλαῖοι, κ.λπ.. ἡ ἠχογράφησις εἶναι προσ­ω­πικὴ τοῦ ἱερέως Γεωργίου ῾Ρ., τὸν ὁποῖον θερμῶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν παραχώρησι αὐτῆς τῆς σπάνιας καταγραφῆς. (ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

879-1 τὸ ἀπολυτίκιον «᾿Εν τῇ γεννήσει» ἀργόν.

 

879-2 «Θεοτόκε παρθένε» μετὰ κρατήματος, Πέτρου Μπερεκέτου, α΄.

 

879-3 «Χαῖρε» μετὰ κρατήματος, Πέτρου Μπερεκέτου, β΄ διατονικός (λέγετος).

 

879-4 «Μαρία» μετὰ κρατήματος, Πέτρου Μπερεκέτου, γ΄.

 

879-5 «Εὐλογημένη σὺ» μετὰ κρατήματος, Πέτρου Μπερεκέτου, δ΄.

 

879-6 «Καὶ εὐλογημένος» μετὰ κρατήματος, Πέτρου Μπερεκέτου, πλ. α΄.

 

879-7 «῾Ο καρπός» μετὰ κρατήματος, Πέτρου Μπερεκέτου, πλ. β΄.

 

 

(δημοσίευσις 21/10/2011)