ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες κελλιῶτες μοναχοί, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon κελλιῶτες μοναχοί, ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Αθωνῖτες κελλιῶτες μοναχοὶ ἐν χορῷ. νομίζω ὅτι χοραρχεῖ ὁ μοναχὸς Χρυσόστομος Καλαϊτζῆς ἀπὸ τὸ κουτλουμουσιανὸν κελλίον ἁγίου ᾿Ι­ω­άν­νου θεολόγου. τὶς ἠχογραφήσεις αὐτὲς τὶς ἔστειλε ψηφιοποιημένες ὁ φίλος Κώστας Σ. μαζὶ μὲ ἄλλες ἀπὸ μοναστήρια καὶ κελλιὰ τοῦ ῾Αγίου Ὄρους.  τὸν εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ ὑλικὸ ποὺ προσφέρει.  (ἐπεξεργασία καὶ ἐπιμέλεια Δ.Α.)

 

608-73 «Ἄξιον ἐστίν» ἀνωνύμου, ἦχος πλ. β΄.

 

608-74 «Βουλὴν προαιώνιον», «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην... ῾Ως ἐμψύχῳ θεοῦ κιβωτῷ».

 

608-75 «ἠχογράφησις στὸ κελλὶ τοῦ π. Θεολόγου, 22 ὀκτωβρίου 2002», «Ἄξιον ἐστὶν» ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτου, πλ. α΄. ἕτερον, τὸ συνηθισμένον, ἦχος β΄.

 

608-76 «μαγνητοφώνησις στὸ κελλὶ τοῦ π. Θεολόγου, 23 ὀκτωβρίου 2002», «Ἄξιον ἐστὶ» Νεκταρίου Βλάχου, ἦχος α΄. καὶ ἕτερον «ἐκ τοῦ βλα­χικοῦ», ἦχος πλ. α΄.

 

608-77 «Ἄξιον ἐστὶν» ἀνωνύμου, ἦχος πλ. δ΄.

 

608-78 ἠχογράφησις 24-10-2002 «Ἄξιον ἐστὶ» Μισαηλίδου, ἦχος βαρύς. καὶ ἕτερον Δημητρίου Σουρλαντζῆ, ἦχος α΄.

 

608-79 ἠχογράφησις 25-10-2002, «Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ», ἀργὸν ἰδιό­με­λον λιτῆς τῆς 26ης ὀκτωβρίου, μέλος Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν.

 

608-80 Δόξα, Καὶ νῦν, πολυελέου «Δέσποινα, πρόσδεξαι», πλ. δ΄, μέλος Θεοδώρου τοῦ Φωκαέως.

 

608-81 «μαγνητοφώνησις στὸ κελλὶ τοῦ π. Θεολόγου, 26 ὀκτωβρίου 2002», «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον», πλ. α΄, Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου.

 

608-82 ἠχογράφησις 6 νοεμβρίου 2002 στὸν τάφο τοῦ π. Θεολόγου, «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην... ῾Ως ἐμψύχῳ θεοῦ κιβωτῷ». ἀπολυτίκια· τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου, τῶν ᾿Αθωνιτῶν ἁγίων, τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ θεολόγου.

 

608-83 «Ἄξιον ἐστὶ» τὸ συνηθισμένον, ἦχος β΄.

 

608-84 μαγνητοφώνησις 8 νοεμβρίου 2002 στὸν τάφο τοῦ π. Θεολόγου, «Χριστὸς ἀνέστη» τὸ ἀρχαῖον.

 

608-85 ἀπολυτίκιον 9ης νοεμβρίου.

 

608-86 «Ἄξιον ἐστίν».

 

608-87 «μαγνητοφώνησις στὸν τάφο τοῦ π. Θεολόγου, 9 νοεμβρίου 2002», «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή» ἀργόν.

 

608-88 «Ἄξιον ἐστὶ» Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου, ἦχος α΄. «Ποταμοὶ θεο­λο­γίας», ἰδιόμελον λιτῆς ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ θεολόγου. «Τὴν ὡραιότητα» ἀργόν.

 

608-89 ἀναστάσιμος κανών, α΄ μέρος.

 

608-90 ἀναστάσιμος κανών, β΄ μέρος.

 

608-91 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα..., Φωτίζου, φωτίζου» ἀργόν.

 

608-92 ἀπολυτίκιον ᾿Ιωάννου τοῦ χρυσοστόμου. «Χαίροις τὸ χρυ­σαυ­γές», ἀργὸν προσόμοιον. «Σήμερον, πιστοί, χορεύσωμεν» προσόμοιον 21ης νοεμβρίου.

 

608-93 στὸν τάφο τοῦ π. Θεολόγου, 13 νοεμβρίου 2002, «Χριστὸς γεννᾶται», «Ἔσωσε λαόν», «Μεγάλυνον... Μυστήριον ξένον», ἀργὲς καταβασίες.

 

608-94 στὸν τάφο τοῦ π. Θεολόγου, 14 νοεμβρίου 2002, «᾿Εν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».

 

608-95 στὸν τάφο τοῦ π. Θεολόγου, 15 νοεμβρίου 2002, «Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν» τῆς 21ης νοεμβρίου.