ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο ᾿Ανώνυμοι καὶ ἄγνωστοι ψάλτες ῞Υμνοι μεγ. ἑβδομάδος (ἄγνωστοι ψάλτες)

PostHeaderIcon ῞Υμνοι μεγ. ἑβδομάδος (ἄγνωστοι ψάλτες)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις περὶ τὸ 1980.  ἄγνωστοι ψάλτες σὲ ὕμνους τῆς μεγάλης ἑβδομάδος.

 

14 _ 07 «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος».

14 _ 08 «Τὰ πάθη τὰ σεπτά».

14 _ 09 «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω».

14 _ 10 «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος».

14 _ 11 «᾿Εν ταῖς λαμπρότησι».

14 _ 12 «Σὲ τὸν τῆς παρθένου υἱόν».

14 _ 13 «῞Οτε ἡ ἁμαρτωλός».

14 _ 14 «῾Η ἁμαρτωλὸς ἔδραμε».

14 _ 15 «Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν».

14 _ 16 «᾿Εξέδυσάν με».

14 _ 18 «Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο».