ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο ᾿Ανώνυμοι καὶ ἄγνωστοι ψάλτες ῞Υμνοι πεντηκοσταρίου (ἄγνωστοι ψάλτες)

PostHeaderIcon ῞Υμνοι πεντηκοσταρίου (ἄγνωστοι ψάλτες)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Ἄγνωστοι ψάλται, ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι, 28/5/1989, δὲν ὑπάρχουν ἄλλα στοιχεῖα. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

68-04 κανὼν τοῦ πάσχα, 9η ᾠδή.

 

68-05 ἐξαποστειλάρια κυριακῆς Σαμαρείτιδος.

 

(δημοσίευσις 20/10/2011)᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ῞Υμνοι πεντηκοσταρίου ἀπὸ διάφορες ῥαδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς παλαιότερες τοῦ ἔτους 1989.  κάποιες ἐγγραφὲς εἶναι «ἐξωτερικές».  πρόκειται γιὰ μία φωνοταινία ποὺ ἔγραψα τὴν 1 μαρτίου 1989 καὶ στὴν ὁποία συνέλεξα διάφορα κομμάτια ἀπὸ παλαιότερες ἠχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ῥαδιόφωνο.

 

    ῞Υμνοι πεντηκοστῆς

23_12 «Γλῶσσαι ποτέ». ἄγνωστος ψάλτης.

23_13 «᾿Εν ταῖς αὐλαῖς σου». ἄγνωστος ψάλτης.

 

    ῞Υμνοι τῆς κυριακῆς τῶν ἁγίων πάντων

23_15 «Οἱ πνευματορρήτορες». ἄγνωστος ψάλτης.

23_16 «᾿Εν πᾶσι τοῖς πέρασι». profan[vw ὁ ἴδιος ἄγνωστος ψάλτης.

23_17 δοξαστικὸν «Μαρτύρων θεῖος χορός». ἄγνωστος ψάλτης.

23_19 «Προπατόρων πατέρων πατριαρχῶν», ἄγνωστος ψάλτης.

 

(δημοσίευσις 8/6/2009)

 


 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

61-13 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου», ἄγνωστος ψάλτης ἐν Πάτραις (νομίζω). ἠχογράφησις περὶ τὸ 1988.

 

(δημοσίευσις 13/6/2010)