ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Β Θεόδωρος Βασιλικός, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

PostHeaderIcon Θεόδωρος Βασιλικός, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

     ᾿Ιδιωτικὲς ἐγγραφὲς ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις. ἀπὸ τὸν ῥαδι­οφω­νικὸ σταθμὸ τῆς «ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου» καὶ ἀπὸ τὸν ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς «ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν» (ἴσως καὶ ἀπὸ τὸ ῥα­διόφωνο τῆς «πειραϊκῆς ἐκκλησίας»), ἀπὸ διάφορες ῥαδιοφωνικὲς ἐκπομ­πὲς τῶν ἐτῶν 1988, 1989 καὶ 1990, μία ἐπιλογὴ ὕμνων τῆς μεγάλης ἑβδομάδος μὲ τὸν πρωτοψάλτη Θεόδωρο Βασιλικό.

 

 

Μεγάλη δευτέρα

4-01 «᾿Αλληλούια» καὶ «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος».

1011-01 ἀλληλουιάριον καὶ «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος» ἀπὸ ἄλλην μετάδοσιν.

1011-03 ὅλα τὰ καθίσματα τῆς μεγάλης δευτέρας. 3-05, «Τὰ πάθη τὰ σεπτά», κάθισμα ἀργόν.

4-05 τὸ ἴδιο κάθισμα ἀπὸ ἄλλη ἠχογράφησι (τὸ ἴδιο κομμάτι ἀπὸ ἄλλον σταθμὸ ἢ σὲ ἄλλη ἐκπομπὴ τοῦ ἴδιου σταθμοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀκούγεται διαφορετικά).

1011-07 πασαπνοάρια α΄ ἤχου, στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν τῶν αἴνων ὄρ­θρου μεγάλης δευτέρας.

4-02 «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος». σχόλιον.  ἐγὼ θὰ τὸ σημειώνω, κι ἂς μὲ παρεξηγοῦν κάποιοι.  στὴν φράσι «οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον ᾿Ιερουσαλὴμ» τὸ «οὐκέτι» μπορεῖ νὰ γραφῇ καὶ ἔτσι καὶ σὰν δύο λέξεις (οὐκ ἔτι), προτιμητέον τὸ πρῶτον (δηλαδὴ μία λέξι).  ὅπως ὅμως καὶ ἂν γραφῇ, τὸ «οὐκ» δὲν τονίζεται· ὁ τόνος πρέπει νὰ πέσῃ στὴν συλλαβὴ «έτι».  ἐδῶ τονίζεται λάθος.  δὲν φταίει ὁ Θ. Βα­σι­λι­κός, ὁ ὁποῖος εἶναι μεγάλος δάσκαλος ἀσφαλῶς, διότι τὸ συνήθιζαν ἔτσι πολλοὶ τότε καὶ τὸ συνηθίζουν ἀκόμη.  τοὺς λόγους ποὺ εἶναι λάθος ὁ τονισμὸς στὸ «οὐκ» τοὺς ἔχω ἐξηγήσει ἀλλοῦ.  τὸ σωστὸ εἶναι γραμμένο σὲ ὅλα τὰ παλαιὰ καὶ κλασσικὰ κείμενα (Πέτρος λαμπαδάριος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Κων­σταν­τῖνος πρωτοψάλτης, Στέφανος λαμπαδάριος, Γεώρ­γιος ῾Ραιδεστηνὸς β΄, Γεώργιος Βιολάκης).

4-04 «Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ πάθος».

1011-09 στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τῶν αἴνων ὄρθρου με­γάλης δευτέρας.

 

Μεγάλη τρίτη

1012-03 καθίσματα ὄρθρου μεγάλης τρίτης.

1011-06 αἴτησις, ἐξαποστειλάριον.

1012-07 πασαπνοάρια α΄ ἤχου, στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν τῶν αἴνων ὄρ­θρου μεγάλης τρίτης.

1012-09 στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τῶν αἴνων ὄρθρου μεγάλης τρίτης.

 

Μεγάλη τετάρτη

1013-03 καθίσματα σύντομα ὄρθρου μεγάλης τετάρτης.

4-03 «῞Οτε ἡ ἁμαρτωλός».

1013-09 πασαπνοάρια α΄ ἤχου καὶ στιχηρὰ τῶν αἴνων ὄρθρου μεγάλης τετάρτης.

1013-10 συνέχεια τῶν αἴνων μεγάλης τετάρτης, δοξαστικὸν «῾Η ἁμαρ­τω­λὸς ἔδραμε», Καὶ νῦν, «῾Η βε­βυθισμένη».

4-06 «῾Η ἁμαρτωλὸς ἔδραμε».

1013-12 στιχηρὰ τῶν ἀποστίχων τῶν αἴνων ὄρθρου μεγάλης τετάρτης.

1013-14 «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις».

 

Μεγάλη πέμπτη

1014-01 ἀλληλουιάριον, «῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί».

1014-05 μεσῴδια καθίσματα ὄρθρου μεγάλης πέμπτης.

1014-11 πασαπνοάρια β΄ ἤχου, στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν ὄρθρου μεγάλης πέμπτης.

1014-13 στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τῶν αἴνων ὄρθρου μεγάλης πέμπτης.

4-07 Μυσταγωγῶν σου, Κύριε.

1014-14 Καὶ νῦν, «Μυσταγωγῶν σου, Κύριε» ὄρθρου μεγάλης πέμπτης.

 

Μεγάλη παρασκευή

4-10 «Σήμερον κρεμᾶται».

3-15 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα» [ἡμιτελές].

4-08 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα» [ὁλόκληρον], ἡ ἴδια ἐκτέλεσι ἀπὸ ἄλλη ἠχογράφησι.

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


Μεγάλη παρασκευή

15-13 «᾿Εξέδυσάν με», ἐγγραφὴ ἀπὸ ῥαδιόφωνο. 15_13.mp3

    ῾Ο ἴδιος ὕμνος σὲ ἄλλη ἠχογράφησι. προσφορὰ τοῦ ἴδιου τοῦ πρωτοψάλτου ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα του. TV112 _ 04 «᾿Εξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου», δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῶν ἁγίων παθῶν. ψάλλει ὁ Θεόδωρος Βασιλικός.

(δημοσίευσις 10/4/2009)

 

52-22 Δόξα, «᾿Εξέδυσάν με», Θεόδωρος Βασιλικός, ἠχογράφησις ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ 28/4/1989 (ἡ τρίτη ἠχογράφησις τοῦ ἴδιου ὕμνου ποὺ παραθέτω). 52-22.mp3

58-22 Δόξα, «᾿Εξέδυσάν με». ἄλλη μία παλαιὰ ἠχογράφησις (ἡ τέταρτη) τοῦ ἴδιου ὕμνου· ἡ παροῦσα ἢ εἶναι ἀπὸ ἐκπομπὴ παλαιότερη τοῦ 1989 ἢ εἶναι τοῦ 1990. 58-22.mp3

58-23 Καὶ νῦν, «Τὸν νῶτόν μου». 58-23.mp3

(δημοσίευσις 4/5/2010)

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ ἀπριλίου τοῦ 1989.

58-01 α΄ ἀντίφωνον παθῶν. 58-01.mp3

58-02 β΄ ἀντίφωνον παθῶν. 58-02.mp3

58-03 γ΄ ἀντίφωνον παθῶν. 58-03.mp3

(δημοσίευσις 13/5/2010)

 

59-07 «Θάμβος ἦν», ὥρα 9η. ἀντὶ τῆς ὀρθῆς φράσεως «τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς ποιητὴν» ψάλλεται «τοῦ οὐρανοῦ κ.λπ.». πρόκειται μᾶλλον γιὰ τυπογραφικὸ λάθος σὲ κάποιες ἐκδόσεις. 59-07.mp3

59-10 τὰ ἀπόστιχα τῆς ἀποκαθηλώσεως «῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν» καὶ λοιπά, σύντομα, σὲ τρίσημον. 59-10.mp3

(δημοσίευσις 12/6/2010)

 

58-04 «᾿Εν τῷ δείπνῳ τοὺς μαθητάς», κάθισμα 3ου ἀντιφώνου. σὲ διά­φο­ρα μουσικὰ βιβλία ἡ φράσις «καὶ τὴν σκῆψιν τῆς προδοσίας γινώσκων» εἶ­ναι γραμμένη λάθος· ἀντὶ τῆς λέξεως «σκψιν» (= πρόφασιν, πρόσχημα, δικαιολογίαν) συχνάκις γράφεται καὶ ψάλλεται «σκέψιν». τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐνταῦθα. 58-04.mp3

59-11 «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον». 59-11.mp3

(δημοσίευσις 3/8/2010)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

1011-05 κανὼν ὄρθρου μεγάλης δευτέρας.

1012-05 κανὼν ὄρθρου μεγάλης τρίτης.

1013-05 κανὼν ὄρθρου μεγάλης τετάρτης, ᾠδὴ 3η.

1013-07 κανὼν ὄρθρου μεγάλης τετάρτης, ᾠδαὶ 8η καὶ 9η.

1014-03 κανὼν ὄρθρου μεγάλης πέμπτης, ᾠδαὶ 1η καὶ 3η.

1014-06 κανὼν ὄρθρου μεγάλης πέμπτης, ᾠδαὶ 4η, 5η καὶ 6η.

1014-08 κανὼν ὄρθρου μεγάλης πέμπτης, ᾠδαὶ 8η καὶ 9η.