ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Κ Λάζαρος Κουμεντάκης, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος καὶ διάφοροι, 2011

PostHeaderIcon Λάζαρος Κουμεντάκης, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος καὶ διάφοροι, 2011

 

᾿Αρχεῖον ἱερέως ᾿Αμφιλοχίου ῾Ρουσάκη

 

    ῞Υμνοι μεγάλης ἑβδομάδος 2011, καὶ διάφοροι ἄλλοι ὕμνοι ἀπὸ τὸν Λάζαρο Κουμεντάκη, δεξιὸ ψάλτη στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου Κυ­­νοσάργους ᾿Αθηνῶν. ὅλες οἱ ἠχο­γρα­φή­σεις ἔγιναν ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας ἀπὸ τὸν προϊστάμενο τοῦ ναοῦ ἱερέα ᾿Αμφιλόχιο ῾Ρου­σάκη, ἀρχιμανδρίτη, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἀνέλαβε τὴν ψηφιακὴ ἐπεξεργασία καὶ τὴν με­τα­τροπὴ τῶν ἀρχείων σὲ mp3. τὸν εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν εὐγενῆ παραχώρησι.

 

 

    ῞Υμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

 

1779-01 «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος» ἀργόν.

 

1779-02 «Τὰ πάθη τὰ σεπτὰ» ἀργόν.

 

1779-03 «Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου», ἀργόν.

 

1779-04 «Φθάσαντες, πιστοί».

 

1779-05 δοξαστικὸν «Κύριε, ἐρχόμενος».

 

1779-06 «Κύριε, πρὸς τὸ μυστήριον» ἀπὸ στίχου.

 

1779-07 «Τὸν νυμφίον, ἀδελφοί», σύντομον.

 

1779-08 «᾿Εν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου».

 

1779-09 «῾Ο τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ».

 

1779-10 Δόξα, «Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον», ἦχος δ΄.

 

1779-11 «῾Ο νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος», πλ. β΄, ἀπὸ στίχου.

 

1779-12 «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος», σύντομον.

 

1779-13 «Σὲ τὸν τῆς παρθένου υἱόν».

 

1779-14 «῞Ηπλωσεν ἡ πόρνη», πλ. β΄, ἀπὸ στίχου.

 

 

 

    ῞Υμνοι ἐκ τῆς ἀκολουθίας τῶν ἁγίων παθῶν, 2011

 

1779-15 «Ἔδραμε λέγων».

 

1779-16 «῝Ον ἔτεκες, παρθένε».

 

1779-17 «᾿Εν τῷ δείπνῳ σου».

 

1779-18 «Σήμερον ὁ ᾿Ιούδας παραποιεῖται».

 

1779-19 «Σήμερον ἔλεγεν ὁ κτίστης».

 

1779-20 «῾Ως πύλην σωτήριον».

 

1779-21 «Ἔστησαν τὰ τριάκοντα».

 

1779-22 «Οἱ ἐξ ἐθνῶν ὑμνοῦμέν σε».

 

1779-23 «῾Ο μαθητὴς ἠρνήσατο».

 

1779-24 «Οὔτε γῆ ὡς ἐσείσθη».

 

1779-25 «Τάδε λέγει Κύριος».

 

1779-26 «Οἱ νομοθέται τοῦ ᾿Ισραήλ».

 

1779-27 «Διὰ ξύλου ὁ ᾿Αδάμ».

 

1779-28 «᾿Εσταυρώθης δι᾿ ἐμέ».

 

1779-29 «Τὸν λῃστὴν αὐθημερόν».

 

1779-30 «Πᾶσα πνοή».

 

1779-31 «Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν».

 

1779-32 «῞Εκαστον μέλος».

 

1779-33 «Λαὸς δυσσεβής».

 

1779-34 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα».

 

 

    ῞Υμνοι ἐκ τῶν μεγάλων ὡρῶν καὶ τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς μεγάλης παρασκευῆς, 2011.

 

1779-35 «Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί».

 

1779-36 «Σήμερον κρεμᾶται», ἐμμελὴς ἀπαγγελία.

 

1779-37 «Πᾶσα ἡ κτίσις».

 

1779-38 «Λαὸς δυσσεβής».

 

1779-39 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα».

 

1779-40 «Ὤ! πῶς ἡ παράνομος συναγωγή».

 

 

 

    ῞Υμνοι ἐκ τοῦ τριῳδίου, 2011.

 

1779-41 «Πάτερ ἀγαθέ».

 

1779-42 «Ἔφθασε καιρός».

 

1779-43 «Ὢ ποία ὥρα τότε».

 

1779-44 «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν».

 

1779-45 «Προκαθάρωμεν ἑαυτούς».

 

1779-46 «᾿Επὶ σοὶ χαίρει».

 

 

 

    ῞Υμνοι πεντηκοσταρίου, 2011.

 

1779-47 «Πάσχα ἱερόν».

 

1779-48 «Αἱ μυροφόροι γυναῖκες».

 

1779-49 «῞Οσοι εἰς Χριστόν», δύναμις μετὰ κρατήματος.

 

1779-50 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου».

 

1779-51 στιχηρὰ αἴνων ἀναστάσιμα, πλ. δ΄, στιχηραρικόν.

 

1779-52 «Μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτώ», πλ. β΄.

 

1779-53 «Κύριε, τὸν παράλυτον», πλ. δ΄.

 

1779-54 δύναμις «῞Οσοι εἰς Χριστόν».

 

 

    ῞Υμνοι διάφοροι, 2011

 

1779-55 στιχηρὰ αἴνων ἁγίου Γεωργίου.

 

1779-56 «᾿Ανέτειλε τὸ ἔαρ τῶν ψυχῶν».

 

1779-57 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. δ΄, Στανίτσα.

 

1779-58 χερουβικόν, ἦχος α΄.

 

1779-59 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος β΄.

 

1779-60 «῾Ως ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων».

 

1779-61 «Σὲ ὑμνοῦμεν», ἦχος πλ. β΄.

 

1779-62 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. β΄.

 

 

(δημοσίευσις 19/2/2012)