ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης — Τζελᾶς, ὄρθρος μεγάλης πέμπτης, 1981

PostHeaderIcon Περιστέρης — Τζελᾶς, ὄρθρος μεγάλης πέμπτης, 1981

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Σ. Περιστέρης καὶ Ε. Τζελᾶς, μητρόπολις ᾿Αθηνῶν, μεγάλη ἑβδομὰς 1981, ὄρθρος μεγάλης πέμπτης (μεγ. τετάρτη ἑσπέρας). ἰδιωτικὴ ἠχογρά­φησις ἀπὸ τὴν ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴ ἀναμετάδοσι, ἀρχεῖον ἱερέως Γεωρ­γίου ῾Ρ. (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2013).

 

2063-01 ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ ἑξαψάλμου.

 

2063-02 εἰρηνικά.

 

2063-03 ἀλληλουιάριον, «῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί», ἐκ τρίτου, μὲ Δόξα, Καὶ νῦν, κατὰ τὴν πατριαρχικὴν τάξιν.


2063-05 εὐαγγέλιον.

 

2063-06 ν΄ ψαλμός.

 

2063-07 κανὼν «Τμηθεὶς τμᾶται», ᾠδαὶ 1η καὶ 3η.

 

2063-08 μικρὰ συναπτὴ καὶ καθίσματα.

 

2063-09 κανών, ᾠδαὶ 4η, 5η καὶ 6η.

 

2063-11 κοντάκιον καὶ οἶκος.

 

2063-12 κανών, ᾠδαὶ 7η, 8η καὶ 9η.

 

 

(δημοσίευσις 16/9/2013)