ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. δευτέρας 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. δευτέρας 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Ὄρθρος μεγάλης δευτέρας 1989

 

    ᾿Εγγραφὴ ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴν μετάδοσιν, βράδυ 22/4/1989, τῆς ἀκολουθίας ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας ᾿Αθηνῶν. κά­ποια παράσιτα ποὺ ἀκούγονται δημιουργοῦνταν ἀπὸ τὰ μηχανάκια ποὺ περνοῦσαν στὸν δρόμο ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι ὅπου ἔμενα.

48-06 «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος», Σ. Περιστέρης. 48-06.mp3

48-07 ὁ κανὼν τῆς ἡμέρας, ᾠδὴ 1η. 48-07.mp3

48-08 ᾠδὴ 8η τοῦ κανόνος. 48-08.mp3

48-09 ᾠδὴ 9η τοῦ κανόνος (ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ· «Τὴν θεοτόκον καὶ μητέραν»!!!) 48-09.mp3

48-10 «Φθάσαντες, πιστοί», ἰδιόμελον αἴνων (Ε. Τζελᾶς). 48-10.mp3

48-11 Δόξα, Καὶ νῦν, «Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ πάθος» (Σ. Περι­στέρης). 48-11.mp3

48-12 «Κύριε, πρὸς τὸ μυστήριον», ἰδιόμελον ἀποστίχων (Σ. Περι­στέ­ρης). 48-12.mp3

48-13 «Κύριε, τὰ τελεώτατα» (Ε. Τζελᾶς). 48-13.mp3

48-14 «Τῆς ξηρανθείσης συκῆς» (Σ. Περιστέρης). 48-14.mp3

48-15 «Δευτέραν Εὔαν τὴν Αἰγυπτίαν» (Ε. Τζελᾶς). 48-15.mp3

(δημοσίευσις 9/4/2009)

 

 


 

Προηγιασμένη μεγάλης δευτέρας 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

     ᾿Εγγραφὴ ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴν μετάδοσιν, 23/4/1989, ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας ᾿Αθηνῶν.  στὶς προ­ηγιασμένες οἱ χο­ροὶ διευθύνονται ὑπὸ τῶν τότε δομεστίκων καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς Περιστέρην καὶ Τζελᾶν.  στὴν ἀρχὴ ἀκούεται, νομίζω, ὁ πατὴρ Δημήτριος Νίκου.  ἐπί­σης σὲ κάποιο «Κατευθυνθήτω» (στὸ προτευλευταῖο ἴσως) νομίζω ὅτι ἀ­κούω τὸν Δημήτριο ῾Ρουμελιώτη.  ὁ ἦχος σὲ ὡρισμένα σημεῖα ἔχει κάποια προβληματάκια λόγῳ φθορᾶς τῆς φωνοταινίας ἐκ τοῦ χρόνου.

48-18 «Κατευθυνθήτω» προηγιασμένης. 48-18.mp3

48-19 «Νῦν αἱ δυνάμεις». 48-19.mp3

(δημοσίευσις 9/4/2009)