ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. τρίτης 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. τρίτης 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Ὄρθρος μεγάλης τρίτης 1989

 

    ᾿Εγγραφὴ ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴν μετάδοσιν, 24/4/1989, τῆς ἀκο­λουθίας ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας ᾿Αθηνῶν.

48-21 κάθισμα «῾Ο ᾿Ιούδας τῇ γνώμῃ φιλαργυρεῖ» (Σ. Περιστέρης). 48-21.mp3

48-22 ὁ κανὼν τῆς ἡμέρας. 48-22.mp3

48-23 αἶνοι μεγάλης τρίτης «᾿Εν ταῖς λαμπρότησι». 48-23.mp3

48-24 «῾Ο τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ». 48-24.mp3

48-25 «Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον» (Σ. Περιστέρης). 48-25.mp3

    ᾿Απόστιχα ἰδιόμελα

48-26 «Δεῦτε, πιστοί», ἰδιόμελον ἀποστίχων (Σ. Περιστέρης). 48-26.mp3

49-02 «῞Οταν ἔλθῃς ἐν δόξῃ» (Ε. Τζελᾶς). 49-02.mp3

49-03 «῾Ο νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος». ἐδῶ ὁ μακαρίτης Σ. Περιστέρης ἀποδίδει τὴν ἀρχὴ τοῦ ὕμνου μὲ μοναδικὸ τρόπο, κατὰ τὸ χαρακτηριστικό του ὕφος. ἀσχέτως ἂν συμφωνοῦμε ἢ διαφωνοῦμε μὲ τέτοιες πρακτικές, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι χάρις στὸν Σ. Περιστέρη καὶ αὐτὲς τὶς ῥαδιο­τη­λεο­πτι­κὲς μεταδόσεις πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι ἀγάπησαν τὴν βυζαντινὴ μουσική. 49-03.mp3

49-04 δοξαστικὸν «᾿Ιδού σοι τὸ τάλαντον» (Ε. Τζελᾶς). 49-04.mp3

(δημοσίευσις 10/4/2009)


 


Προηγιασμένη μεγάλης τρίτης 1989

 

    ᾿Εγγραφὴ ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴν μετάδοσιν, 25/4/1989 πρωί, τῆς ἀκολουθίας ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας ᾿Αθηνῶν.

48-27 «Δεῦτε, πιστοί» (πλῆρες), «῞Οταν ἔλθῃς ἐν δόξῃ» (ἡμιτελές), ἰδιόμελα (τῶν ἀποστίχων) εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς προηγιασμένης. 48-27.mp3

49-05 κοινωνικόν· «Εἷς ἅγιος», «Γεύσασθε» εἰς ἦχον πλ. δ΄ (Ε. Τζελᾶς). 49-05.mp3

49-06 «Εὐλογήσω τὸν Κύριον» (Ε. Τζελᾶς). 49-06.mp3

(δημοσίευσις 10/4/2009)