ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. πέμπτης 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. πέμπτης 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Ὄρθρος μεγάλης πέμπτης 1989

    Μητρόπολις ᾿Αθηνῶν 26/4/1989 βράδυ (ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις).  σὲ κά­ποια σημεῖα ἀκούγονται παράσιτα ποὺ προκα­λοῦσαν διερχόμενα μη­χανάκια, διότι ἡ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις τότε γινόταν στὰ με­σαῖα κύματα.  ἐπίσης καὶ παρεμβολὲς ἀπὸ ἄλλους σταθ­μούς, τὶς ὁποῖες ἀφῄρεσα τὸ κατὰ δύναμιν.  θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον ἂν αὐτὲς οἱ ἀκολουθίες ὑπάρχουν σὲ κα­θα­ρώ­τερες ἐγγραφὲς ἀπὸ ἄλλους καὶ δημο­σι­ευ­θοῦν στὸ δι­α­δίκτυον.

50-09 «῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί», τρίς, μὲ Δόξα, Καὶ νῦν, ἐκ τοῦ μη­τροπολιτικοῦ ναοῦ ᾿Αθηνῶν. αὐτὸ γίνεται καὶ κατὰ τὴν πατριαρχικὴν τάξιν (Τ.Μ.Ε., παράρτημα, «῾Η ἐν τῷ πατριαρχικῶ ναῷ τάξις τῆς ἀκολουθίας τῶν ἁγίων παθῶν»). 50-09.mp3

50-10 κανὼν μεγάλης πέμπτης, ᾠδαὶ 1η καὶ 3η. 50-10.mp3

50-11 μεσῴδια καθίσματα μεγάλης πέμπτης. 50-11.mp3

50-12 μεγάλης πέμπτης ᾠδαὶ 4η, 5η καὶ 6η. 50-12.mp3

50-13 μεγάλης πέμπτης ᾠδαὶ 7η, 8η καὶ 9η. 050-13

50-14 ἰδιόμελα αἴνων μεγάλης πέμπτης «Συντρέχει λοιπόν», «᾿Ιούδας ὁ παράνομος», «᾿Ιούδας ὁ προδότης». 50-14.mp3

(δημοσίευσις 9/5/ 2010)

 

51-01 τὸ ἰδιόμελον τῶν αἴνων «᾿Ιούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος» (Ε. Τζελᾶς, ἀλλὰ χάθηκαν οἱ πρῶτες λέξεις) καὶ τὸ δοξαστικὸν «῝Ον ἐκήρυξεν ἀμνόν» (Σ. Περιστέρης). 51-01.mp3

51-02 ἀπόστιχα ἰδιόμελα τῶν αἴνων τῆς μεγάλης πέμπτης. 051-02

51-03 Δόξα ἀποστίχων, «῾Ο τρόπος σου δολιότητος» (Ε. Τζελᾶς), Καὶ νῦν, «Μυσταγωγῶν σου, Κύριε» (Σ. Περιστέρης). 51-03.mp3

(δημοσίευσις 11/5/2010)

 


 

Λειτουργία μεγάλης πέμπτης 1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μητρόπολις ᾿Αθηνῶν 27/4/1989 πρωί (ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις), λειτουρ­γία μεγάλης πέμπτης.

51-04 «᾿Επὶ σοὶ χαίρει», ἦχος πλ. δ΄, μέλος ᾿Ιωάννου Σακελλαρίδου. δὲν γνωρίζω ποῖος ὁ ψάλλων. 51-04.mp3

51-05 κοινωνικόν· «Εἷς ἅγιος», «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ» (ὅ περ καὶ ἀντὶ χερουβικοῦ). δὲν γνωρίζω ποῖος ὁ ψάλλων. 51-05.mp3

(δημοσίευσις 13/5/2010)