ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, μεγάλη παρασκευὴ 1980

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, μεγάλη παρασκευὴ 1980

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μεγάλη παρασκευὴ πρωὶ 1980 στὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν, ἀκολουθία με­γάλων ὡρῶν καὶ ὁ ἑσπερινὸς τῆς ἀποκαθηλώσεως.  Σ. Περιστέρης, Ε. Τζε­λᾶς καὶ ἀρχιεπίσκοπος Σεραφίμ.  ἰ­δι­ω­τι­­κὴ ἠχο­γρά­φη­σις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ ἱερέως ᾿Αμφι­λοχίου ῾Ρ., ὁ ὁποῖος ἐκείνη τὴν ἐ­ποχὴ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ μικρὰ παιδιὰ στὸ ἱερὸ τῆς μητροπόλεως καὶ ὁ ὁποῖος μᾶς παρε­χώ­ρησε τὸ ὑλικὸν πρὸς δημο­σί­­ευσιν στὴν παροῦσα ἱστο­σε­λίδα.  ψηφιοποί­η­σις Δ.Α..

 

᾿Ακολουθία με­γάλων ὡρῶν

 

1068-01 «Τάδε λέγει Κύριος», πλ. δ΄, ἰδιόμελον 6ης ὥρας (Σ. Περι­στέ­ρης).

1068-02 «Οἱ νομοθέται τοῦ ᾿Ισραήλ», πλ. δ΄, ἰδιόμελον 6ης ὥρας (Ε. Τζε­λᾶς).

1068-03 Δόξα, Καὶ νῦν, «Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί», πλ. α΄, ἰδιόμελον 6ης ὥρας (Σ. Περιστέρης).

1068-04 τὸ εὐαγγέλιον τῆς 6ης ὥρας.

1068-05 «Θάμβος ἦν κατιδεῖν», βαρύς, ἰδιόμελον 9ης ὥρας (Ε. Τζελᾶς).

1068-06 «῞Οτε τῷ σταυρῷ», β΄, ἰδιόμελον 9ης ὥρας (Σ. Περιστέρης).

1068-07 «Σήμερον κρεμᾶται», ἀπαγγελία (Σ. Περιστέρης).

1068-08 «Σήμερον κρεμᾶται», πλ. β΄, δοξαστικὸν 9ης ὥρας (Σ. Περι­στέ­ρης καὶ Ε. Τζελᾶς).

1068-09 τὸ εὐαγγέλιον τῆς 9ης ὥρας (ἀπόσπασμα), καὶ ἡ ἀπόλυσις.

 

῾Εσπερινὸς τῆς ἀποκαθηλώσεως

 

1068-10 «Κύριε, ἐκέκραξα», α΄ (Σεραφίμ).

1068-11 «Κατευθυνθήτω», α΄ (Τζελᾶς).

1068-12 «Πᾶσα ἡ κτίσις», α΄, ἰδιόμελον.

1068-13 «Λαὸς δυσσεβής», β΄, ἰδιόμελον (Σ. Περιστέρης).

1068-14 «Σήμερον σὲ θεωροῦσα», β΄, ἰδιόμελον (Ε. Τζελᾶς).

1068-15  «᾿Επὶ  ξύλου βλέπουσα», β΄, ἰδιόμελον (Σ. Περιστέρης).

1068-16 «Σήμερον ὁ δεσπότης», πλ. β΄, ἰδιόμελον (Ε. Τζελᾶς).

1068-17 Δόξα, «Ὢ πῶς ἡ παράνομος συναγωγή», πλ. β΄ (Σ. Περι­στέ­ρης).

1068-18 Καὶ νῦν, «Φοβερὸν καὶ παράδοξον», πλ. β΄ (Ε. Τζελᾶς).

1068-19 «Φῶς ἱλαρόν» (Σεραφίμ).

1068-20 εὐαγγέλιον ἀποκαθηλώσεως (ἀπόσπασμα).

1068-21 ἐκτενής.

1068-22 καταξίωσον (Σεραφίμ).

1068-23 πληρωτικά.

1068-24 εἰρήνευσις (Σεραφίμ), κεφαλοκλισία. προσόμοιον ἀποστίχων «῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε» (Σεραφίμ).

1068-25 ἀπόστιχα «῞Οτε ἐν τῷ τάφῳ τῷ καινῷ», «῞Οτε ἐν τῷ τάφῳ σαρ­κικῶς», «῞Οτε αἱ δυνάμεις σε» (Τζελᾶς καὶ Περιστέρης).

1068-26 Δόξα Πατρί, Καὶ νῦν, «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον» (Σεραφίμ), μὲ κανονάρχημα.

(δημοσίευσις 20/10/2010)