ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κληρικοὶ ἱερουργοῦντες ἢ ψάλλοντες

PostHeaderIcon Νικόδημος Βαλληνδρᾶς (1915-2008), ἠχογραφήσεις

᾿Ηχογραφήσεις ὅπου ψάλλει ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς

 

διάφοροι ὕμνοι, Πατρῶν Νικόδημος

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ τὴν πανήγυρι τῆς 6ης δεκεμβρίου 1991 ἐκ τοῦ ναοῦ ἁγίου Νικολάου Πατρῶν (ἀποσπάσματα ἑσπερινοῦ καὶ ὄρθρου). χοροστατεῖ ὁ τότε μητρο­πο­λίτης Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς. ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι τοῦ τοπικοῦ ῥ/σ τῆς μητροπόλεως Πατρῶν. ψηφιοποίησις ὑπὸ Δ.Α..


296-12, προσόμοια ἑσπερινοῦ «Μύροις παροικήσας» (δίς), «Νίκη φερω­νύ­μως ἀληθῶς». ψάλλει ὁ τότε μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος. 296-12.mp3

297-02, ἰδιόμελον λιτῆς «᾿Ενατενίσας ἀκλινῶς» (Πατρῶν Νικόδημος). «Θεοτόκε παρθένε» ἀργοσύντομον, μέλος καὶ ἐκτέλεσις τοῦ αὐτοῦ. 297-02.mp3

586-02 τὸ ἀνωτέρω ἰδιόμελον τῆς λιτῆς «᾿Ενατενίσας ἀκλινῶς» σὲ νεωτέρα ἐκτέλεσι.  586-02.mp3

297-07, καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται». ὁ Πατρῶν Νικόδημος. 297-07.mp3

297-08, ἐξαποστειλάριον «Τὸν μέγαν ἀρχιποίμενα» (ὁ Πατρῶν Νικόδημος). 297-08.mp3

Μοναδικὲς ἠχογραφήσεις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας, οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται δημοσίως γιὰ πρώτη φόρα.

(δημοσίευσις 4 δεκεμβρίου 2009)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μακαριστὸς μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος, κυριακὴ 20-11-1988, καταβασίαι «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου» μὲ καταλήξεις τῆς ἑορτῆς τῶν εἰσοδίων.  

    ᾿Εγγραφὴ ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου. δὲν γνωρίζω τὸ ὄνομα τοῦ ψάλτου ποὺ ψάλλει τὰ τοῦ ἀριστεροῦ. ἡ προφορὰ τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου διακρίνεται γιὰ τὴν εὐκρίνεια τῆς ἀρθρώσεως τῶν φθόγγων. ὁ ψάλτης τοῦ ναοῦ ἔχει χαρακτηριστικὴ ῥινοφωνία· ἐπίσης τὸν φθόγγο «ου» τὸν προφέρει πιὸ πολὺ πρὸς τὸ «ο», πρᾶγμα ποὺ δὲν διευκολύνει οὔτε τὴν ψαλμῳδία οὔτε τὴν κατανόησι τῶν λέξεων.
     ῾Η καταγραφὴ αὐτὴ παρουσιάζεται δημοσίως γιὰ πρώτη φορά, καθόσον γνωρίζω.

(δημοσίευσις 3 μαΐου 2009)

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


᾿Απὸ πανηγυρικὸ ὄρθρο τῆς 4ης δεκεμβρίου 1991


296-09β, προεόρτιον κοντάκιον «῾Η παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον» ὑπὸ τοῦ τότε μητροπολίτου Πατρῶν Νικοδήμου Βαλληνδρᾶ. c296-09 b.mp3

(δημοσίευσις 2 δεκεμβρίου 2009)

 

 
Πατρῶν Νικόδημος (μακαριστός), ἀπὸ ἠχογράφησι παλαιοτέρα τοῦ 1989.


62-10 ἐκ τοῦ κανόνος τῶν χαιρετισμῶν εἰς τὸν σταυρόν «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου».  

 

62-11 «Σταυρὸς ἀνυψούμενος».

 

(δημοσίευσις 2 ἰουνίου 2010)

 

555-07 «Παντάνασσα πανύμνητε», ἦχος δ΄ ἅγια, καλοφωνικὸς εἱρμὸς Μελετίου Σιναΐτου τοῦ παλαιοῦ. ἀπὸ ἐκπομπὴ τοῦ ρ/σ τῆς μητροπόλεως Πατρῶν τὴν κυριακὴ 12 νοεμβρίου 2000. 555-07.mp3

 
 

 


 

 ῞Υμνοι τριῳδίου καί μεγάλης ἑβδομάδος, Πατρῶν Νικόδημος

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


Κατανυκτικὸς ἑσπερινὸς 5ης κυριακῆς νηστειῶν. Πάτρα 16 ἀπριλίου 1989, ἴσως ναὸς ἁγίας Σοφίας Πατρῶν ἢ μητροπολιτικὸς ναὸς Εὐαγγελιστρίας. ψάλλει ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος Βαλληνδρᾶς.

43-08 στιχηρὰ ἑσπερινοῦ «Κύριε, ἁμαρτάνων οὐ παύομαι» (πλ. α΄), προσόμοιον «Πτωχεύσας ὁ πλούσιος, Χριστέ». 043-08.mp3

43-09 μέγα προκείμενον «Ἔδωκας κληρονομίαν».  043-09.mp3

586-Track1 τὸ ἴδιο προκείμενον σὲ μεταγενεστέρα ἠχογράφησι 586-Track2.mp3

43-10 τὸ περίφημον ἰδιόμελον «Θαυμαστὴ τοῦ σωτῆρος», ἦχος α΄. 043-10.mp3

(δημοσίευσις 28 ἀπριλίου 2010)

 

* * *

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


῾Ο ἀκάθιστος ὕμνος


Πάτραι, παρασκευὴ βράδυ 15/4/1989, μητροπολιτικὸς ναὸς Εὐαγγε­λι­στρί­ας Πατρῶν. ψάλλουν δεξιὰ ὁ Γεράσιμος Φόρτης, ἀριστερὰ ὁ Παναγιώτης Παπασταύρου. τὶς στάσεις τοῦ ἀκαθίστου ἀπαγγέλλει ὁ μακαριστὸς μη­τρο­πολίτης Πατρῶν Νικόδημος καὶ οἱ ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ. ἰδιωτικὴ ἠχο­γράφησις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας, ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι. ψη­φιοποίησις Δ.Α..


47-01 «Τὸ προσταχθέν» τρίς (Γεράσιμος Φόρτης καὶ Παναγιώτης Παπα­σταύρου). 047-01.mp3

47-02 α΄ στάσις ἀκαθίστου ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Πατρῶν Νικοδήμου. 047-02

47-03 «Τῇ ὑπερμάχῳ» δίχορον. 047-03.mp3

47-04 β΄ στάσις ἀκαθίστου ὑπὸ τοῦ ἱερέως Μιχαὴλ Καραμπατάκη.  047-04
47-05 γ΄ στάσις ἀκαθίστου ὑπὸ τῶν ἄλλων δύο ἱερέων τοῦ ναοῦ. οἱ φωνὲς γνωστές, ἀλλὰ τὰ ὀνόματα τὰ ἔκλεψε ἡ λήθη. 047-05

47-06 τροπάρια τῆς θ΄ ᾠδῆς καὶ τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» δίχορον. 047-06.mp3

47-07 δ΄ στάσις ἀκαθίστου ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Πατρῶν Νικοδήμου. 047-07

47-08 οἱ εὐχὲς «῾Υπερένδοξε», «῾Η ἐλπίς μου», «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου». 047-08.mp3

47-09 «Τὴν ὡραιότητα», Πατρῶν Νικόδημος χορῳδιακῶς. 047-09.mp3

 

(δημοσίευσις 3 μαΐου 2010)

 

* * *

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, 26/4/1989 πρωί.
50-01 «Τὰ πάθη τὰ σεπτά», Νικόδημος Πατρῶν, κάθισμα ἀργὸν μεγάλης δευτέρας, μόνον τὸ β΄ ἥμισυ τοῦ ὕμνου (δυστυχῶς τὸ α΄ ἥμισυ κα­τεστράφη).  050-01.mp3

(δημοσίευσις 5 μαΐου 2010)

 

Νικόδημος Πατρῶν, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος, ἀπὸ διάφορες ἠχογρα­φήσεις, οἱ περισσότερες πρὸ τοῦ 1989, πιθανὸν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1984-1987.
60-01 «Λαὸς δυσσεβὴς καὶ παράνομος». 060-01.mp3

60-02 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα». 060-02.mp3

586-12 τὸ αὐτό  586-12.mp3

60-03 «῞Οτε ἐν τῶ τάφῳ τῷ καινῷ». 060-03.mp3

60-04 «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον». 060-04.mp3

586-07 «᾿Εν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου». 586-07.mp3

586-08 «῾Ο τῆς ψυχῆς ῥαθυμίᾳ». 586-08.mp3

60-05 «Σὲ τὸν τῆς παρθένου υἱόν», «῞Οτε ἡ ἁμαρτωλός», ἰδιόμελα αἴνων μεγάλης τετάρτης. 060-05.mp3

586-09 «Πᾶσα πνοὴ» α΄ ἤχου. «Σὲ τὸν τῆς παρθένου υἱόν». 586-09.mp3

586-10 «῞Οτε ἡ ἁμαρτωλός» σὲ ἄλλη ἠχογράφησι. 586-10.mp3

60-06 Δόξα, «῾Η ἁμαρτωλὸς ἔδραμε». 060-06.mp3

586-11 τὸ αὐτό. 586-11.mp3

(δημοσίευσις 18 μαΐου 2010)

Νικόδημος Πατρῶν, ὕμνοι μεγάλης παρασκευῆς καὶ μεγάλου σαββάτου, ἀπὸ διάφορες ἠχογραφήσεις, οἱ περισσότερες πρὸ τοῦ 1989, πιθανὸν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1984-1987.

60-13 «Δύο καὶ πονηρά», «῞Εκαστον μέλος», στιχηρὰ αἴνων μεγάλης παρασκευῆς. 060-13.mp3

60-14 «Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο», ἰδιόμελον ἀποστίχων. 060-14.mp3

60-15 τὸ αὐτὸ ἀπὸ ἄλλην ἠχογράφησιν. 060-15.mp3

60-16 μακαρισμοὶ ἁχράντων παθῶν. 060-16.mp3

60-17 «Τὸν λῃστὴν αὐθημερόν», ἐξαποστειλάριον. 060-17.mp3

586-13 «Κύριε, ἀναβαίνοντός σου», δοξαστικὸν αἴνων μεγάλης παρα­σκευῆς, ἀργόν, διεσκευασμένον ἐλαφρῶς ὑπὸ τοῦ ἰδίου. 586-13.mp3

586-14 Καὶ νῦν, «Ἤδη βάπτεται κάλαμος», ἀργόν, διεσκευασμένον ἐλα­φρῶς ὑπὸ τοῦ ἰδίου. 586-14.mp3

60-09 «Δεῦτε ἴδωμεν τὴν ζωήν», ἰδιόμελον αἴνων ὄρθρου μεγάλου σαβ­βάτου. 060-09.mp3

60-10 «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον». 060-10.mp3

60-12 «Τὴν σήμερον μυστικῶς» δοξαστικὸν αἴνων μεγάλου σαββάτου. 060-12.mp3

(δημοσίευσις 24 μαΐου 2010)

 

῞Υμνοι τοῦ μεγάλου σαββάτου.

 

62-14 «Κύριε ἐκέκραξα», α΄. Πατρῶν Νικόδημος. 

 

62-18 «῞Οσοι εἰς Χριστόν» (καὶ «δύναμις»), Πατρῶν Νικόδημος καὶ Παναγιώτης Παπασταύρου. 

 

62-19 «᾿Ανάστα, ὁ θεός» μεγάλου σαββάτου, Πατρῶν Νικόδημος, Γεράσιμος Φόρτης, Παναγιώτης Παπασταύρου.

 

(δημοσίευσις 3 ἰουνίου 2010)

 

59-18 «῞Οτε ἐν τῷ τάφῳ τῷ καινῷ» προσόμοιον ἀπόστιχον ἀπο­κα­θηλώσεως. 059-18.mp3

59-19 «Σήμερον συνέχει», ἰδιόμελον αἴνων μ. σαββάτου. 059-19.mp3

(δημοσίευσις 10 ἰουνίου 2010)