ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία καθεδρικοῦ (μητροπολιτικοῦ) ναοῦ ᾿Αθηνῶν χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, κυριακὴ 2/12/2012

PostHeaderIcon χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, κυριακὴ 2/12/2012

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Ακολουθία 2ας δεκεμβρίου 2012 (ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ)

 

Χορῳδία καθεδρικοῦ (μητροπολιτικοῦ) ναοῦ ᾿Αθηνῶν, στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπαγίτου ᾿Αθηνῶν. χοράρχες δεξιὰ μὲν ὁ πρωτοψάλτης ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἀριστερὰ δὲ ὁ λαμπαδάριος ᾿Αλέξιος Κατσαρός. λειτούργησε ὁ ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ ᾿Αντώνιος ᾿Αβραμιώτης. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

 

ἀποσπάσματα ὄρθρου

 

1893-04 καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται».

 

1893-05 «Τὴν τιμιωτέραν».

 

1893-06 «Μυστήριον ξένον» ἀργόν.

 

1893-07 ἐξαποστειλάρια.

 

1893-08 πασαπνοάρια καὶ στιχηρὰ αἴνων, α΄.

 

1893-09 Δόξα, 4ον ἑωθινόν. Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημένη». 

ἀποσπάσματα λειτουργίας

 

1894-02 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος.

 

1894-03 ἀλληλουιάριον, μέλος Γρηγορίου Στάθη, α΄.

 

1894-06 χερουβικὸν α΄ ἤχου, Κ. Ψάχου, α΄ μέρος.

 

1894-07 χερουβικὸν α΄ ἤχου, β΄ μέρος.

 

1894-09 λειτουργικὰ μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου Ψαριανοῦ, α΄.

 

1894-10 «Ἄξιον ἐστὶν» Γρηγορίου πρωτοψάλτου (ἐλαφρῶς διεσκευασμένον), α΄.

 

1894-13 κοινωνικόν.


 

(δημοσίευσις 28/12/2012)