ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία καθεδρικοῦ (μητροπολιτικοῦ) ναοῦ ᾿Αθηνῶν χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, κυριακὴ 30/12/2012

PostHeaderIcon χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, κυριακὴ 30/12/2012

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Ακολουθία κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ γέννησιν 30ῆς δεκεμβρίου 2012

 

Χορῳδία καθεδρικοῦ (μητροπολιτικοῦ) ναοῦ ᾿Αθηνῶν, στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπαγίτου ᾿Αθηνῶν. χοράρχες δεξιὰ μὲν ὁ πρωτοψάλτης ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἀριστερὰ δὲ ὁ λαμπαδάριος ᾿Αλέξιος Κατσαρός. λειτούργησε ὁ ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ Θεοδώρητος. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

ἀποσπάσματα ὄρθρου

 

1909-05 «Τὴν τιμιωτέραν», α΄.  

 

1909-08 ἐξαποστειλάρια.

 

1909-09 πασαπνοάρια, πλ. α΄.

 

1909-10 ἀναστάσιμα στιχηρὰ αἴνων.

 

1909-11 στιχηρὰ αἴνων χριστουγέννων.

 

1909-13 Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημένη».

 

1909-14 δοξολογία σὲ ἦχο πλ. α΄, σύντομος, Μανουήλ.

 

 

ἀποσπάσματα λειτουργίας

 

1910-02 ἀντίφωνα χριστουγέννων, «῾Ο μονογενής», «῾Η γέννησίς σου».

 

1910-03 εἰσοδικόν, τροπάρια.

 

1910-04 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα κυριακῆς μετὰ τὰ χριστούγεννα, ὑπὸ Χρίστου Γκουτσούλα.

 

1910-05 ἀλληλουιάριον, μέλος Γρηγορίου Στάθη, β΄.  

 

1910-06 εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα κυριακῆς μετὰ τὰ χριστούγεννα (διάκονος Φραγκίσκος Λάβδας).

 

1910-07 χερουβικὸν πλ. α΄, Θεοδώρου Φωκαέως, α΄ μέρος.

 

1910-08 χερουβικόν, β΄ μέρος.

 

1910-10 λειτουργικὰ πλ. α΄, Γερασίμου Κανελλίδου.

 

1910-11 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. α΄, Κ. Ψάχου.

 

1910-13 κοινωνικὸν πλ. α΄ σύντομον μετὰ στίχων.

 

 

(δημοσίευσις 3/1/2013)