ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψαλτικοὶ χοροὶ καὶ χορῳδίες Χορῳδία «Πανελληνίου Συνδέσμου ῾Ιεροψαλτῶν» (Π.Σ.Ι.) ῞Υμνοι τῶν παθῶν, μέλος Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ!

PostHeaderIcon ῞Υμνοι τῶν παθῶν, μέλος Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ!

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

῞Υμνοι ἀκολουθίας τῶν παθῶν σὲ μέλος Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ!

 

    Παλαιὰ ἠχογρά­φη­σις περίπου 25 ἐτῶν, ἡ ὁποία μόλις διασώθηκε ἀκουο­μένη σὲ παλαιὰ φωνοταινία, ὄχι τοῦ ἔμπορίου.  προφανῶς πρόκειται γιὰ ἐγγραφὴ σὲ στούντιο.  ἐξεπλάγην, ὅταν διεπίστωσα ὅτι τὸ μέλος τῶν ὕμνων εἶναι ἀπὸ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα τοῦ Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ!  πιθανότατα πρόκειται γιὰ τὴν χορῳδία τοῦ «Συλλόγου ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν» ἢ ἴσως τοῦ «Πανεληνίου συλλόγου ἱεροψαλτῶν “῾Ρωμανὸς ὁ μελῳδὸς καὶ ᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς”».  αὐτὲς οἱ δύο χορῳδίες μοιάζουν πολὺ μεταξύ των καὶ ἴσως νὰ ταυτίζωνται.

 

10-01 ἀντίφωνον α΄, πλ. δ΄.

10-02 ἀντίφωνον β΄, β΄.

10-03 ἀντίφωνον γ΄, γ΄.

10-04 κάθισμα, βαρύς.

10-05 ἀντίφωνον δ΄, πλ. α΄ καὶ α΄.

10-06 ἀντίφωνον ε΄, πλ. β΄.

10-07 ἀντίφωνον f΄, βαρύς, καὶ κάθισμα ὁμόηχον.

10-08 ἀντίφωνον ζ΄, πλ. δ΄.

10-09 ἀντίφωνον η΄, β΄.

10-10 ἀντίφωνον θ΄, γ΄.

10-11 κάθισμα, πλ. δ΄.

10-12 ἀντίφωνον ι΄, πλ. β΄.

10-13 ἀντίφωνον ια΄, πλ. β΄.

10-14 ἀντίφωνον ιβ΄, πλ. δ΄, καὶ κάθισμα ὁμόηχον.

10-15 ἀντίφωνον ιγ΄, πλ. β΄.

10-16 ἀντίφωνον ιδ΄, πλ. δ΄.

10-17 ἀντίφωνον ιε΄, πλ. β΄ («Σήμερον κρεμᾶται»).

10-18 «Σημερον σὲ θεωροῦσα».

10-19 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα».