ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Θρασύβουλος Στανίτσας ἐπευφημούμενος ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας!

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μεγάλη ἑβδομὰς στὸν ἅγιο Δημήτριο ᾿Αμπελοκήπων.  ἰδιωτικὲς ἠχο­γρα­φή­σεις ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ Νικολάου Δ., τὶς ὁποῖες μᾶς παρεχώρησε φίλος κληρικὸς πρὸς δημοσίευσιν στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα.  ψηφιο­ποί­ησις Δ.Α. (ἀπὸ μαγνητοταινία).

 

1067-1 ἀργὸν ἀλληλουιάριον, «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος».

1067-2 καθίσματα ἀργὰ «Τὰ πάθη τὰ σεπτά», «Τῶν παθῶν τοῦ Κυ­ρίου».

1067-3 «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις». ἕνα μοναδικὸ ἠχη­τι­κὸ ντο­κουμέντο· μό­λις ὁλο­κλη­ρώ­νει τὸν ὕμνο ὁ Στανίτσας, ἀκούγονται ἄνθρωποι ἐκ τοῦ ἐκ­κλη­σιά­σματος νὰ τὸν ἐπευφημοῦν φωνάζοντας «μπράβο», «εὖ­γε», «ἄξι­ος», «πολὺ καλός»!

1067-4 ἀντίφωνα ἐκ τῆς ἀκολουθίας τῶν παθῶν.

1067-5 «Σήμερον κρεμᾶται».

1067-6 «Ἤδη βάπτεται κάλαμος».

1067-7 «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον».

1067-8 ἀναστάσιμα εὐλογητάρια ἀργά.

 

(δημοσίευσις 20/10/2010)