ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Κωνσταντῖνος Πρίγγος, διάφορες ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

23_01 Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, Πρίγγος.

 

    Αὐτὴν τὴν ἠχογράφησι τὴν ἔχει ἤδη ἀνεβάσει ὁ κύριος ᾿Ιωαννίδης στοὺς «Διαλόγους» (http://www.symbole.gr/forum/viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1697) σὲ ἄριστη κατάστασι καὶ ποιότητα. ἡ ἠχογράφησι ποὺ δημο­σι­εύω ἐδῶ εἶναι ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ παλαιότερη τοῦ ἔτους 1989, ὑστερεῖ κατὰ πολὺ σὲ ποιότητα καὶ χρησιμεύει ἁπλῶς στὸ νὰ καταδεικνύῃ πῶς τὰ ἀρχεῖα φθείρονται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ τὶς συνεχεῖς με­τα­γραφὲς ἀπὸ φωνοταινία σὲ φωνοταινία.

 

(δημοσίευσις 21/5/2009)

 


 

 

᾿Αρχεον Παναγιώτη Παπασταύρου


῾Ηχο­γραφήσεις μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Πρίγγο ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολό­γου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. στὸν ἴδιον ἐπίσης ὀφείλονται ἡ ψηφιοποίησις καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων. ἐπεξερ­γασία-ἐπιμέλεια Δ.Α..

 

Κωνσταντῖνος Πρίγγος στὴν Χρυσοσπηλιώτισσα ᾿Αθηνῶν τὸ 1958

 

1102-01 «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». ῾Ο Ν΄ ψαλμὸς σὲ βαρὺν ἦχο.

 

1102-02 αἶνοι, ἦχος δ΄. Δόξα, «Ὢ τῶν σοφῶν σου».

 

1102-03 δοξολογία Πέτρου λαμπαδαρίου, ἦχος λέγετος.

 

1102-04 «Κύριε ἐλέησον» – τυπικά.

 

 

Κωνσταντῖνος Πρίγγος στὴν Κωνσταντινούπολι, 11/9/1959

 

1102-05 «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς».

 

1102-06 χερουβικό, ἦχος πρῶτος.

 

1102-07 «Σὲ ὑμνοῦμεν», πλ. τοῦ πρώτου.

 

1102-08 «Ἐξέδυσάν με».

 

1102-09 «Πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα».

 

1102-10 «Παρέλαβεν ὁ Χριστός».

 

 

Πρίγγος μὲ Στανίτσα, Μ. Ἑβδομάδα, Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως.

 

1103-01 Πρίγγος, «Ἀλληλούια» ἀργόν.

 

1103-02 Πρίγγος, «Ἀλληλούια».

 

1103-03 Πρίγγος, «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος» ἀργόν.

 

1103-04 Στανίτσας, «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος», ἀργόν.

 

1103-05 Πρίγγος, «Τὰ πάθη τὰ σεπτά».

 

1103-06 Στανίτσας, «Ἀόρατε κριτά».

 

1103-07 Πρίγγος, «Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου».

 

1103-08 Στανίτσας, «Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου».

 

1103-09 Πρίγγος - Στανίτσας, α΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνα.

 

1103-10 Στανίτσας - Πρίγγος, η΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνα.

 

1103-11 Πρίγγος - Στανίτσας, θ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνα.

 

1103-12 Πρίγγος - Στανίτσας, «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω».

 

1103-13 Πρίγγος - Στανίτσας, αἶνοι.

 

1103-14 Πρίγγος - Στανίτσας, ἀπόστιχα.

 

1103-15 «Δύο καὶ πονηρά».

 

1103-16 «Ἐξέδυσάν με».

 

1103-17 «Λαὸς δυσσεβὴς καὶ παράνομος».

 

1103-18 αἶνοι Κυριακῆς Πάσχα.

 

 

 

(δημοσίευσις 6/6/2012)