ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Θρασύβουλος Στανίτσας, Φανάριον, 5/3/1961

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Χειροτονία ἀρχιερέως 5 μαρτίου 1961, Φανάρι, Θρασύβουλος Στανίτσας καὶ Νικόλαος Δανιηλίδης. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

᾿Απὸ τὸ προσωπικὸν ἀρχεῖον τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου ᾿Εφέσου κυ­ροῦ Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδη (τοῦ ἀπὸ Μύρων) ἀποσπάσματα ἐκ τῆς ἀκολουθίας τῆς εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίας του (εἶχε ἐκλεγῆ μητροπο­λί­της Μύρων) στὸν πατριαρχικὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι, κατὰ κυριακὴ β΄ τῶν νηστειῶν 5 μαρτίου 1961.  τὴν χειροτονία τέλεσε ὁ πατριάρχης ᾿Αθηναγόρας (ἀκούγεται σὲ κάποια σημεῖα).  ψάλλουν δεξιὰ ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας καὶ ἀριστερὰ ὁ Νικόλαος Δανιηλίδης μὲ πλήρεις τοὺς πατρι­αρ­χικοὺς χορούς. σημειωτέον ὅτι στὴν ἠχογράφησι αὐτὴ ὁ Θρ. Στανίτσας εἶναι ἀκόμη τοποτηρητὴς τῆς πρωτοψαλτίας καὶ ὁ Ν. Δανιηλίδης ἀντι­στοί­χως τοποτηρητὴς τῆς λαμπαδαρίας, διότι οἱ χειροθεσίες των ἔγιναν τὴν ἑ­πό­μενη κυριακὴ τῆς σταυροπροσκυνήσεως.  περισσότερες λεπτομέρειες γι᾿ αὐτὴν τὴν φωνοταινία μὲ τὰ ἠχο­γρα­φη­μένα ἀποσπάσματα βλέπε στὸ θέμα «Χειροτονία εἰς ἐπίσκοπον τοῦ μητροπολίτου Χρυσοστόμου (Κωνσταντινίδη)».

 

1679-01 πρόλογος· πολυέλεος (ἀπόσπασμα)· «Εἰς πολλὰ ἔτη».

 

1679-02 καταβασίαι «Θείῳ καλυφθεὶς» ψαλλόμεναι ὑπὸ τῶν χορῶν βε­βαί­ως καὶ ὄχι ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως.

 

1679-03 «῞Αγιος Κύριος», λοιπὰ ἐξαποστειλάρια, «Κέλευσον», πα­σα­πνοάρια πλ. β΄.

 

1679-04 «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα», ἦχος βαρύς, Θρασύβουλος Στα­νί­τσας.

 

1679-05 στιχηρὰ τῶν αἴνων.

 

1679-06 Δόξα, «Βασιλεῦ οὐράνιε», Θρ. Στανίτσας (κάποια φωνητικὴ ἀ­δυ­ναμία στὸ «πάσης [κη­λῖ­δος]» εἶναι κάτι τὸ ἀνθρώπινον καὶ ἄνευ ἰδιαι­τέ­ρας σημασίας).

 

1679-07 δοξολογία σύντομος, πλ. β΄ (ἐπιλογὴ στίχων).

 

1679-08 χειροτονία (ὁμολογία πίστεως, ἐκφωνήσεις), «Σήμερον σωτη­ρί­α».

 

1679-09 «Εὐλογημένη», εἰρηνικά, κυριελεησάρια.

 

1679-10 ἐφύμνια ἀντιφώνων, «῾Ο μονογενής».

 

1679-11 ἀπολυτίκιον πεντηκοστῆς.

 

(δημοσίευσις 5/8/2011)