ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon Θρασύβουλος Στανίτσας, διάφοροι ὕμνοι

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Θρασύβουλος Στανίτσας, ναὸς ἁγίου Δημητρίου, ᾿Αμπελόκηποι ᾿Αθηνῶν, κυριακὴ τῶν ἁγίων πατέρων, ἦχος πλ. α΄.  ἠ­χο­γρά­φη­σις ᾿Ανδρέου Α. (ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

1776-04 στιχηρὰ τῶν αἴνων.

 

1776-05 «Τῶν ἁγίων πατέρων».

 

1776-06 ᾀσματικὸν δοξολογίας.

 

1776-07 «Σῶσον ἡμᾶς» καὶ «Τὸν συνάναρχον».

 

1776-08 τρισάγιον.

 

1776-09 μετὰ τὸ εὐαγγέλιον «Εἰς πολλὰ ἔτη» χῦμα καὶ «Δόξα σοι, Κύριε» ἀργόν.

 

1776-10 χερουβικόν (μόνον τὸ τμῆμα τοῦ δεξιοῦ), πλ. α΄.

 

1776-11 λειτουργικά.

 

1776-12 «Ἄξιον ἐστίν».

 

1776-13 «Εἷς ἅγιος» καὶ ὕμνοι ἀπολύσεως.

 

1776-14 «Μετὰ τῶν ἁγίων» – «Αἰωνία ἡ μνήμη».

 

 

(δημοσίευσις 11/6/2012)

 


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Θρασύβουλος Στανίτσας, ᾿Αθῆναι, κυριακὴ ἀσώτου, μᾶλλον 1971, ἠχογράφησις τοῦ συλλέκτου ᾿Ανδρέα ᾿Α., (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

1734-17 «Τὴν τιμιωτέραν», εἱρμὸς «Τῶν γηγενῶν τίς ἤκουσεν» ἀργός, καὶ τὸ ἰδιόμελον τῶν αἴνων «῾Ως ὁ ἄσωτος υἱός» (ἡμιτελές). 

(δημοσίευσις 21/1/2011)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τῆς ᾿Αριέττας Παλιατσάρα· αὔγουστος 1989 (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

89-05 «Καὶ εὐλογημένος», μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, ψάλλει ὁ Θρα­σύβουλος Στανίτσας.

 

(δημοσίευσις 6/8/2011)

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τῆς ᾿Αριέττας Παλιατσάρα, μᾶλλον κυριακὴ 13/8/1989. (ἠχογράφησις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

94-04 Θρασύβουλος Στανίτσας, καταβασίαι κοιμήσεως, ἦχος α΄.

 

    (δημοσίευσις 9/8/2011)