ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon ᾿Ιάκωβος Ναυπλιώτης ὁ μεγαλοπρεπής (1864-1942)

  ᾿Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

   
      ᾿Απὸ ἐνημέρωσι τοῦ Γεωργίου Μιχαλάκη, μέλους τῶν Διαλόγων, συνδέσεις στὸ Youtube, ὅπου ὁ Γεώργιος δημοσίευσε καθαρισμένες ἠχογραφήσεις τοῦ ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτου μὲ ὕμνους τῆς μεγάλης ἑβδομάδος.

  ῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί
      

  Τὰ πάθη τὰ σεπτά
   

  ῾Η πόρνη ἐν κλαυθμῷ


  Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω
   

  Χριστὸς ἀνέστη (ἀργόν)


  ᾿Αλληλούια – ᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος


  Βουλευτήριον, σωτήρ
   

  Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου
   

   

   


   

  διάφορες ἠχογραφήσεις

   

      ᾿Απὸ σημερινὴ ἐνημέρωσι τοῦ Γεωργίου Μιχαλάκη, μέλους τῶν Διαλόγων, συνδέσεις στὸ Youtube, ὅπου ὁ Γέωργιος δημοσίευσε καθαρισμένες ἠχογραφήσεις τοῦ ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτου μὲ διαφόρους ὕμνους.

  Σήμερον προέρχεται ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου


  «Κύριε, ἐκέκραξα» ἀργὸν ᾿Ιακώβου τοῦ παλαιοῦ, ἦχος β΄


  «Κατευθυνθήτω» τοῦ αὐτοῦ
   

   


   

   

  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

  ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΝΟΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

   

       Προσφέρθηκαν ἀπὸ τὸν πρωτοψάλτη καὶ μουσικοδιδάσκαλο Δημήτριο ᾿Ιω­αν­νίδη στὶς 16 καὶ 17 μαΐου 2009.

   

  ῞Αγιος, ἅγιος — Σὲ ὑμνοῦμεν -Σε υμνούμεν-Ιάκωβος Ναυπλιώτης-320kbps.mp3

  Αι γενεαί. Νενίκηνται . Νενίκηνται-Ιάκωβος Ναυπλιώτης-320kbps.mp3

  Αίμα και πύρ πύρ - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Άξιον Εστίν Ανώνυμον (Ανώνυμον) - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Άξιον Εστίν Αρχαίον (Αρχαίον) - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Άξιον Εστίν Πλ. Α΄. Πλ. Α΄.-Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Απαγγελία Ευαγγελίου - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Απόστολοι εκ περάτων περάτων-Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Εἰς πολλὰ ἔτη (ἀργόν) έτη (αργόν)-Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Ατενίσαι Ιακώβου -Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Δεύτε λάβετε φώς φώς - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Δύναμις  -Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Δεύτε τελευταίον ασπασμόν ασπασμόν.mp3

  Δύναμις -Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Αλληλούια Αποστόλου (Αργόν) (Αργόν)-Ιάκωβος Ναυπλιώτης και Πρίγγος.mp3

  ᾿Απόστολος βαπτίσματος βαπτίσματος-Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Έδωκας κληρονομίαν - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Κοινωνικόν Αινείτε Α΄ Α΄- Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  ᾿Αγαπήσω σε Κύριε, βαρέος ἤχου -Αγαπήσω σε Κύριε-Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Εν ταις λαμπρότησι των Αγίων σου λαμπρότησι-Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Εν τη Ερυθρά θαλάσση Ερυθρά θαλάσση-Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Επεφάνης σήμερον - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Επί Σοί χαίρει  -Επί Σοί χαίρει Πλ. Α΄-Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Άγιος, Άγιος Πλ. Δ΄. Πλ. Δ΄. - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Ερχόμενος ο Κύριος  -Ερχόμενος ο Κύριος-Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Έσωσε λαόν (Αργή) -Εσωσε λαόν.mp3

  Απολυτίκιον Πεντηκοστής -Ευλογητός εί Χριστέ - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3

  Απολυτίκιον Χριστουγέννων -Η γέννησίς σου - Ιάκωβος Ναυπλιώτης.mp3