ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Πατριαρχικοὶ ψάλτες Κωνσταντινουπόλεως

PostHeaderIcon ᾿Α. Παναγιωτίδης, ὕμνοι τριῳδίου καὶ μεγάλης ἑβδομάδος

 

᾿Αρχεον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

᾿Ηχο­γραφήσεις ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ θεολό­γου καὶ πρωτοψάλτου Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, παραχωρηθεῖσες στὶς 14/10/2010, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. στὸν ἴδιον ἐπίσης ὀφείλονται ἡ ψηφιοποίησις καὶ τὰ κείμενα (λεζάντες) τῶν ἀρ­­χείων. ἐπεξερ­γασία-ἐπιμέλεια Δ.Α..

 

 

1115-01 «Ὢ πόσων ἀγαθῶν».

 

1115-02 «Πάτερ ἀγαθέ».

 

1115-03 «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν».

 

1115-04 «Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας».

 

1115-05 «Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην».

 

1115-06 «Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

 

1115-07 «Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα».

 

1115-08 «Τὰ πάθη τὰ σεπτά».

 

1115-09 «Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ πάθος».

 

1115-10 «Βουλευτήριον, σωτήρ».

 

1115-11 «Σὲ τὸν τῆς παρθένου υἱόν». «῞Οτε ἡ ἁμαρτωλός».

 

1115-12 «Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμεν».

 

1115-13 «Ἐξέδυσάν με».

 

1115-14 «Πᾶσα ἡ κτίσις».

 

1115-15 «Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα».

 

1115-16 «Ἤδη βάπτεται κάλαμος».

 

1115-17 «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον».

 

 

(δημοσίευσις 8/6/2012)