ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ῾Ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές, ἠχογραφήσεις ἐκπομπὲς τοῦ ῥ/σ τῆς ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου

PostHeaderIcon ἐκπομπὲς τοῦ ῥ/σ τῆς ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου

 

 ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ῞Υμνοι τῆς πεντηκοστῆς.  ἀπὸ ἐκπομπὴ τοῦ ῥ/σ Με­σολογγίου τοῦ ἔτους 1989 (ἠχο­γρά­φησις καὶ ψη­φι­ο­ποίησις Δ.Α.).

 

72-01 δοξαστικὸν ἀποστίχων ἑσπερινοῦ «Γλῶσσαι ποτέ», πλ. δ΄.

72-02 ἀπολυτίκιον καὶ καθίσματα πεντηκοστῆς.

72-03 δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ «Δεῦτε, λαοί», πλ. δ΄.

72-04 ἀπόστιχα ἰδιόμελα, πλ. β΄.

72-05 ἐξαποστειλάριον «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα».

72-06 πασαπνοάρια δ΄ ἤχου.

72-07 στιχηρὰ αἴνων πεντηκοστῆς, ἦχος δ΄.

72-08 δοξαστικὸν «Βασιλεῦ οὐράνιε».

72-09 στιχηρὰ πεντηκοστῆς α΄ ἤχου.

72-10 στιχηρὰ β΄ ἤχου.

72-11 Φώτιος Κετσετζῆς, «Βασιλεῦ οὐράνιε».

72-12 δύναμις «῞Οσοι εἰς Χριστὸν» Κ. Πρίγγου, χορῳδία ὁμοσπονδίας ἱ­εροψαλτῶν ῾Ελλάδος.

 

  

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς ἱερᾶς πόλεως Μεσο­λογ­γίου, 18 μαρτίου 1989, σαββάτῳ ἑσπέρας.


30_03 «Τὴν παγκόσμιον δόξαν» (χορῳδία). 30_03.mp3

30_04 ἀπόστιχα ἀναστάσιμα α΄ ἤχου «Τῷ πάθει σου, Χριστέ», «᾿Α­γαλ­λιάσθω ἡ κτίσις», [«Βασιλεὺς ὑπάρχων»] (χορῳδία) 30_04.mp3

(δημοσίευσις· δευτέρα 10 αὐγούστου 2009)

 

    ῾Ραδιοφωνικὸς σταθμὸς ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου, σάββατον ἑσπέρας 26 νοεμβρίου 1988 (μᾶλλον).

031_03 ἀναστάσιμοι ὕμνοι α΄ ἤχου.  «Βασιλεὺς ὑπάρχων», «Γυναῖκες μυροφόροι», θεοτοκίον «᾿Ιδοὺ πεπλήρωται», ἀπόστιχα α΄ ἤχου.  «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος» ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον.

(δημοσίευσις· σάββατον 19 σεπτεμβρίου 2009)

 

023_20 «Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς», α΄ ἑωθινόν.  ἀπὸ ἐκπομπὴ τοῦ ῥα­δι­ο­φωνικοῦ σταθμοῦ τῆς ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου, παλαιότερη τοῦ 1989. 023_20.mp3

(δημοσίευσις δευτέρα 8 ἰουνίου 2009)

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Απὸ τὸν ρ/σ Μεσολογγίου, 20/5/1989.

66-03 «Χριστὸς ἀνέστη». ἄγνωστος χορῳδία.

66-04 «῾Ο τῇ παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ», «Ἄταφος νεκρός». χορὸς ἱερο­ψαλ­τῶν Μεσολογγίου.  

66-05 «᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς», Μανόλης Χατζημᾶρκος.

66-06 θ΄ ᾠδὴ τοῦ πάσχα, χορῳδία Γεωργίου Σύρκα.