ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ῾Ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές, ἠχογραφήσεις ἐκπομπὴ «Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον», τοῦ Παύλου Φορτωμᾶ

PostHeaderIcon ἐκπομπὴ «Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον», τοῦ Παύλου Φορτωμᾶ

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

     ᾿Εκπομπὴ Φορτωμᾶ, 28/5/1989, παρουσιαστὴς Κώστας Γιαλίνης. (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

67-16 ἰδιόμελα κυριακῆς Σαμαρείτιδος, χορῳδία Φορτωμᾶ.

67-17 ἐξαποστειλάριον «Σαμάρειαν κατέλαβες».

67-18 δοξαστικὸν ἀποστίχων «῾Ως ὤφθης ἐπὶ γῆς».

67-19 δοξαστικὸν ἑσπερίων «Παρὰ τὸ φρέαρ».

67-20 δοξαστικὸν αἴνων «῾Η πηγὴ τῆς ζωαρχίας», πλ. β΄.

67-21 παρουσιαστὴς τῆς ἐκπομπῆς.

67-22 τυπικὰ «Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον», πλ. δ΄.

 

(δημοσίευσι 25/7/2011)

 


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ τὴν ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ Παύλου Φορτωμᾶ «Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον», τῆς 11ης ἰουνίου 1989.  πα­ρου­σιαστὴς ὁ Κώστας Γιαλίνης.  ὕμνοι τῆς κυριακῆς τῶν πατέρων (πεν­τη­κο­σταρίου). (ἠχογράφησις καὶ ψη­φι­ο­ποίησις Δ.Α.)

 

71-06 ἰδιόμελον ἑσπερινοῦ ἀναλήψεως «Κύριε, τῆς οἰκονομίας». χορῳ­δία Παύλου Φορτωμᾶ.

71-07 ἀπολυτίκιον κυριακῆς πατέρων.

71-08 δοξαστικὸν «Τὰς μυστικὰς σήμερον».

71-09 ἐξαποστειλάριον κυριακῆς πατέρων.

71-10 «῞Ολην συγκροτήσαντες».

71-11 δοξαστικὸν «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός».

 

(δημοσίευσις 1/6/2011)

 


 

 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ τὴν ἐκπομπὴ «Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον» μὲ μουσικὴ ἐπιμέλεια τοῦ Παύλου Φορτωμᾶ, κυριακὴ τοῦ παραλύτου 21/5/1989. (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

66-07 «῾Ο τῇ παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ», «Ἄταφος νεκρός», ἰδιόμελα ἑσπερινοῦ.

66-08 «᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς», δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ.

66-09 «᾿Εν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος», δοξαστικὸν ἀποστίχων ἑσπερινοῦ, Παναγιώτης Λαμπρόπουλος.

66-10 «Κύριε τὸν παράλυτον», δοξαστικὸν αἴνων, Παῦλος Φορτωμᾶς (μονῳδία).