ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ῾Ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές, ἠχογραφήσεις ἐκπομπὲς ᾿Αριέττας Παλιατσάρα

PostHeaderIcon ἐκπομπὲς ᾿Αριέττας Παλιατσάρα

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Εκπομπὴ ᾿Αριέττας Παλιατσάρα, 28/5/1989. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

68-01 χορῳδία μονῆς Κυπριανοῦ, «Χριστὸς ἀνέστη» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ πάσχα.

68-02 χορῳδία Γεωργίου Σύρκα, «Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ᾿Ιακώβ», δοξαστικὸν κυριακῆς Σαμαρείτιδος, πλ. β΄.

 

(δημοσίευσις 20/10/2011)

 


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Βασίλειος Νόνης, ὕμνοι τῆς μεταμορφώσεως, ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομ­πή (ἴσως τῆς μαθήτριάς του ᾿Αριέττας Παλιατσάρα), αὔγουστος 1989 (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

89-01 δύο ἑσπέρια στιχηρά.

 

89-02 «Δεῦτε ἀναβῶμεν», ἰδιόμελον λιτῆς, ἀργὸν μέλος ᾿Ιακώβου, πλ. α΄.

 

 

(δημοσίευσις 6/8/2011)

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

῾Ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ ᾿Αριέττας Παλιατσάρα, μὲ ὕμνους τῆς κοι­μή­σεως· αὔγουστος 1989 (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

89-04 δοξαστικὸν ὀκτάηχον, «Θεαρχίῳ νεύματι», μέλος Πέτρου Πε­λο­πον­νησίου. ψάλλουν Παναγιώτης Κουτρᾶς, Στέλιος Κανόνης, καὶ ἑλληνικὴ βυ­ζαντινὴ χορῳδία· διευθύνει ὁ Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος.

 

89-05 «Καὶ εὐλογημένος», μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, ψάλλει ὁ Θρα­σύβουλος Στανίτσας.

 

(δημοσίευσις 6/8/2011)

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τῆς ᾿Αριέττας Παλιατσάρα, μᾶλλον κυριακὴ 13/8/1989. (ἠχογράφησις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

94-04 Θρασύβουλος Στανίτσας, καταβασίαι κοιμήσεως, ἦχος α΄.

 

    (δημοσίευσις 9/8/2011)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Εκπομπὴ τῆς ᾿Αριέτας Παλιατσάρα, ἰούνιος 1989. (ἠχο­γρά­φησις καὶ ψη­φι­ο­ποίησις Δ.Α.)

 

72-19 χορῳδία Πέττα, κεκραγάριον α΄ ἤχου.


72-20 στιχηρὰ πεντηκοστῆς.

 

72-21 «Βασιλεῦ οὐράνιε», ἱερομόναχος Θωμᾶς Μικρᾶς ῾Αγίας Ἄννης ῾Αγίου Ὄρους.

 

72-22 ΕΛΒΥΧ «Τίς θεὸς μέγας»

 

72-23 δοξαστικὸν «Δεῦτε, λαοί», Γεώργιος Σύρκας, μονῳδία.

 

(δημοσίευσις 3/6/2011)