ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ῾Ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές, ἠχογραφήσεις ἐκπομπὲς Λυκούργου ᾿Αγγελόπουλου

PostHeaderIcon ἐκπομπὲς Λυκούργου ᾿Αγγελόπουλου

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Εκπομπὴ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, «᾿Απὸ τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἀνατο­λικὴ μουσικὴ παράδοσι», 30/5/1989, χορῳδία Σίμωνος Καρρᾶ μὲ χοράρχη τὸν ἴδιο τὸν Σίμωνα Καρρᾶ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

68-06 παρουσίασις ἐκπομπῆς, μνημόσυνον τῶν πεσόντων τῆς ἁλώσεως.

 

68-07 «᾿Επὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος», Πέτρου λαμπαδαρίου.

 

68-08 προσόμοια «Δεῦτε μαρτυρικὴν» καὶ «Χαίροις συναγωγὴ κρα­ταιά», πλ. α΄.

 

68-09 Δόξα, «Φάλαγγα θεοστεφής», πλ. β΄.

 

 

(δημοσίευσις 20/10/2011)

 

  

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    «᾿Απὸ τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἀνατολικὴ μουσικὴ παράδοσι», ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, τρίτη 15/8/1989, ὥρα 19.20΄. παραθέτω καὶ ἐν­ημερωτικὸ ἀπόκομμα ἀπὸ δημοσίευσι τῆς ἐποχῆς. (ἠχογράφησις καὶ ψη­φι­ο­­ποί­η­σις Δ.Α.).

94-08 παρουσίασι ἐκπομπῆς μὲ ὕμνους τῆς κοιμήσεως.


94-09 «Τὴν σὴν δοξάζουσι κοίμησιν», χορῳδία Κωνσταντίνου Κα­τσού­λη.


94-10 «Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί», ἰδιόμελον τῶν ἀποστίχων τῆς κοι­μή­σεως. χορῳδία Θεοδώρου Βασιλικοῦ.


94-11 «᾿Αναβόησον, Δαυίδ», κάθισμα ἑορτῆς κοιμήσεως. χορῳδία Γε­ωρ­γίου Σύρ­κα.


94-12 προσόμοιον ἐκ τῆς ἀκολουθίας τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ­σαλονίκῃ, Γιῶργος Σιαπερόπουλος.

 

94-13 «῞Οτε ἡ μετάστασις», ἰδιόμελον τῆς κοιμήσεως, ἱερομόναχος Παν­τε­λεήμων Κάρτσωνας.

 

94-14 «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι... Νενίκηνται», Φώτιος Κετσετζῆς.

 

    (δημοσίευσις 9/8/2011)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Εκπομπὴ Λυκούργου ᾿Αγγελόπουλου, τρίτη 23/5/1989. χορῳδία Στανίτσα


67-05 κοινωνικὸν μεσοπεντηκοστῆς, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, ἦχος δ΄.

 

67-06 κράτημα «μισχάλι», ἦχος λέγετος.

 

    (δημοσίευσι 25/7/2011)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Εκπομπὴ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, ἰούνιος τοῦ ἔτους 1989. (ἠχο­γρά­φησις καὶ ψη­φι­ο­ποίησις Δ.Α.).

 

73-04 παρουσίασις, Λυκοῦργος ᾿Αγγελόπουλος.

 

73-05 Λεωνίδας Σφήκας· «Παράδοξα σήμερον».

 

73-06 «Βασιλεῦ οὐράνιε».

 

73-07 ἀνοιξαντάρια Γ. ῾Ραιδεστηνοῦ Β΄, πλ. δ΄ (ἐκλογή).

 

    (δημοσίευσις 4/6/2011)

 


 

 

    ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου τοῦ ἔτους 1989 (ἠχογράφησις καὶ ψη­φι­ο­ποίησις Δ.Α.).


71-15 κοινωνικὸν πεντηκοστῆς «Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλλῃς ἀφ᾿ ἡμῶν», ἦχος α΄, μέλος Δανιὴλ πρωτοψάλτου, ἐκτέλεσις Κωνσταντίνου Μαφίδη.

 

71-16 ἰδιόμελα ἑσπερινοῦ πεντηκοστῆς, ἦχος α΄, χορῳδία Γεωργίου Σύρκα.

 

71-17 «᾿Αγνοοῦντα τὰ ἔθνη», πλ. β΄, ἰδιόμελον ἀποστίχων πεντηκοστῆς, Διονύσιος ᾿Ηλιόπουλος.

 

71-18 καταβασίαι διπλαῖ πεντηκοστῆς (μέχρι τὴν 5η ᾠδή), Φώτιος Κετσετζῆς.

 

    (δημοσίευσις 1/6/2011)