ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ῾Ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές, ἠχογραφήσεις ἐκπομπὲς τοῦ ῥ/σ Μεσολογγίου (2)

PostHeaderIcon ἐκπομπὲς τοῦ ῥ/σ Μεσολογγίου (2)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς ἱερᾶς πόλεως Με­σο­λογγίου τῆς 3/6/1989, ὕμνοι κυριακῆς Σαμαρείτιδος ἀπὸ χορῳδία, ἴσως τοῦ πανελληνίου συνδέσμου ἱεροψαλτῶν. λόγῳ παλαιότητος ὁ ἦχος δὲν εἶναι καθαρός. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)


68-10 ἰδιόμελα κυριακῆς τυφλοῦ, «῾Ο τυφλὸς γεννηθείς», «Παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς», β΄.

 

68-11 δοξαστικὸν «Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ».

 

68-12 δοξαστικὸν ἀποστίχων «Δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ».

 

68-13 ἐξαποστειλάρια κυριακῆς τυφλοῦ.

 

68-14 δοξαστικὸν αἴνων «Τίς λαλήσει».

 

68-15 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Εὐφραίνου, ἀγάλλου», μόνον ἡ ἀρχή.

 

(δημοσίευσις 20/10/2011)

 

  

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Μεγάλη παράκλησις, 8/8/1989, ἄγνωστοι ψάλται, πιθανὸν ἀπὸ μετάδοσι τοῦ ῥ/σ Μεσολογγίου. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

90-1 ᾠδαὶ 1η καὶ 3η.

 

90-2 «Πρεσβεία θερμή», ᾠδαὶ 4η, 5η, 6η.

 

90-3 «Προστασία», προκείμενον, εὐαγγέλιον ὑπὸ ἀγνώστου ἱερέως.

 

90-4 πεντηκοστάρια τροπάρια, «Σῶσον, ὁ θεός».

 

90-5 ὠδαὶ 7η καὶ 8η.

 

90-6 ᾠδὴ 9η καὶ μεγαλυνάρια.  

 

90-7 τρισάγιον κ.λπ., ἀπολυτίκιον, αἴτησις, ἀπόλυσις.

 

90-8 ἐξαποστειλάρια.

 

 

(δημοσίευσις 7/8/2011)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

ῥ/σ Μεσολογγίου, 27/5/1989. (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

    Xορῳδία συλλόγου ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν.

67-11 παρουσιαστὴς τῆς ἐκπομπῆς (ἀνώνυμος συνεργάτης). ἰδιόμελον κυριακῆς Σαμαρείτιδος «᾿Επὶ τὴν πηγήν», ἦχος α΄.

67-12 ἰδιόμελα β΄ ἤχου.

 

    ᾿Απόστολος Βαλληνδρᾶς.

67-13 «Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ ᾿Ιακώβ», πλ. β΄.

67-14 «῾Ως ὤφθης ἐπὶ γῆς», πλ. δ΄.

 

     Xορῳδία Χρίστου Χατζηνικολάου. 

67-15 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Εὐφραίνου, ἀγάλλου».

 

(δημοσίευσι 25/7/2011)