ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι

PostHeaderIcon Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι

 

 

᾿Αρχεῖον ᾿Ιωάννου Λιβιτσάνου

 

Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, ἠχογραφήσεις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας στὸν ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης.

 

    Οἱ παρακάτω ήγοχραφήσεις παραχωρήθηκαν ἀπὸ τὸν μαθητή του καὶ κουμπάρο του ᾿Ιωάννη Λιβιτσάνο, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ θερμῶς καὶ ἀπὸ τὴν θέσι αὐτή.  γιὰ τὶς ἐν λόγῳ ἠχογραφήσεις ὁ πρωτοψάλτης ᾿Ιωάννης Λιβιτσάνος μᾶς πληροφορεῖ· «Οἱ ἠχογραφήσεις βέβαια δὲν εἶναι ἄριστες· γράφτηκαν μὲ κασετόφωνα στὸ ἀναλόγιο κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν. νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐπαγγελματικὲς ἠχογραφήσεις τοῦ Χρύσαν­θου. ὁ ἴδιος δὲν θέλησε ποτὲ νὰ ἠχογραφήσει σὲ studio, γιατὶ, ὅπως ἔλεγε, τὰ studio εἶναι γιὰ κοσμικὲς ἠχογραφήσεις. ἐμπνεόταν πάντα ἀπὸ τὸ ἀναλόγιο, ὅπου ἔδινε ὅλο του τὸ εἶναι». ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις· ᾿Ιωάννης Λιβιτσάνος (ὡρισμένα ἀρχεῖα τὰ ἐπεξεργάστηκα ἐλαφρῶς πρὸς δι­όρθωσιν μικρῶν τεχνικῶν ἀδυναμιῶν στὴν ψηφιοποίησί των).

 

1758-01 Ὁ τῆς ψυχῆς ῥᾳθυμίᾳ.


1758-02 Ἀγαπήσω σε, Κύριε (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-03 Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη.

 

1758-04 Ἄξιόν ἐστιν, πλ. α΄ ἐναρμόνιος (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-05 Δεῦτε ἅπαντες.

 

1758-06 Δεῦτε ἐργασώμεθα (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-07 Δύναμις «Ὅσοι εἰς Χριστόν», Α΄ παθητικός (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-08 Δύο καὶ πονηρά.

 

1758-09 Εἰς τὸ μνῆμα σὲ ἐπεζήτησεν (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-10 Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου.

 

1758-11 Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου.

 

1758-12 Ἔρραναν μύρα (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-13 ἑωθινὸν α΄ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-14 ἑωθινὸν β΄ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-15 ἑωθινὸν γ΄ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-16 ἑωθινὸν ε΄ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1758-17 ἑωθινὸν ια΄ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1759-01 ᾿Αλληλούια – Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί.

 

1759-02 Ἰδοὺ ὁ νυμφίος.

 

1759-03 Κύριε τὸν παράλυτον (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1759-04 «Ταῖς ἀγγελικαῖς» – λειτουργικὰ σὲ δευτερόπρωτο (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1759-05 Μεθ' ἡμέρας ὀκτώ.

 

1759-06 Ὁ νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος.

1759-07 Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός.

 

1759-08 Παντοκράτορ Κύριε (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1759-09 Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1759-10 Ποτήριον σωτηρίου (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1759-11 Σὲ ὑμνοῦμεν – Ἄξιον ἐστὶ σὲ ἦχο β΄ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1759-12 Σὲ ὑμνοῦμεν – Ἄξιον ἐστίν, πλ. β΄ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1759-13 Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1760-01 Ἐρχόμενος ὁ Κύριος.

 

1760-02 Ὡς ἐπ ἐσχάτων (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1760-03 Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις.

 

1760-04 Μυστήριον ξένον (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1760-05 Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1760-06 Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1760-07 Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου, Χριστέ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1760-08 Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω.

 

1760-09 Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω.

 

1760-10 Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλλογος.

 

1760-11 χερουβικὸς ὕμνος σὲ πλ. β΄ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1760-12 χερουβικόν, β΄ (ψηφιακὴ ἐπεξεργασία Δ.Α.).

 

1760-13 Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα.

 

(δημοσίευσις 26/11/2011)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απὸ ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, τὸν ὀκτώβριο τοῦ 1988 (περὶ τὶς 22 ἢ 23 τοῦ μηνός)

11-11, «Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ», ἰδιόμελον λιτῆς τῆς 26ης ὀκτωβρίου, ψάλλει ὁ Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη μόλις ἕναν μῆνα πρὶν ἀπὸ τὴν παροῦσα ἐκπομπή (28 σεπτεμβρίου 1988). 

 

(δημοσίευσις 13/10/2009)