ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες Χατζόπουλος, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

PostHeaderIcon Χατζόπουλος, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Χατζόπουλος (Δημήτριος;), ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος.  ψηφιακὴ ἐπε­ξερ­γα­σία, κεί­με­να καὶ παρα­χώ­ρησις (στὶς 14/10/2010) ὑπὸ τοῦ θεο­λόγου καὶ πρωτο­ψάλ­του Παναγιώτου Πα­πα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰδιαι­τέρως εὐχα­ρι­στῶ.

 

    ῞Υμνοι μεγάλης ἑβδομάδος

 

1296-01 ἰδιόμελα τῶν βαΐων.

 

    μεγάλη τρίτη

1296-02  «᾿Αλληλούια», «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος».

1296-03 «Τὸν νυμφίον, ἀδελφοί».

1296-04  «῾Ο ᾿Ιούδας τῇ γνώμῃ φιλαργυρεῖ».

1296-05  κανόνας.

1296-06  «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω».

1296-07  αἶνοι.

1296-08  αἶνοι.

1296-09  ἀπόστιχα.

 

    μεγάλη τετάρτη

1296-10  «᾿Αλληλούια», «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος».

1296-11  «Προσῆλθε γυνή».

1296-12  τροπάριον Κασσιανῆς.

 

    ἀκολουθία παθῶν

1296-13 «῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ» ἀργόν.

1296-14 «῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ» σύντομον.

1296-15 ἀντίφωνα α΄ β΄ γ΄, κάθισμα.

1296-16 ἀντίφωνα δ΄ ε΄ f΄, κάθισμα.

1296-17 ἀντίφωνα  ζ΄ η΄ θ΄ ι΄.

1296-18 ἀντίφωνα  ια΄ ιβ΄, κάθισμα.

1296-19 ἀντίφωνα  ιγ΄ ιδ΄ιε΄, κάθισμα.

1296-20 μακαρισμός.

 

    ἀκολουθία ἐπιταφίου

1296-21  «Θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκια.

1296-22  καθίσματα.

1296-23  κανόνας.

1296-24  ἀργὰ εὐλογητάρια.

1296-25  ἐξαποστειλάριον, πασαπνοάρια.

 

(δημοσίευσις 20/3/2011)