ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Θεσσαλονικεῖς καὶ Μακεδόνες ψάλτες ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, παλαιὲς ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon ᾿Αθανάσιος Καραμάνης, παλαιὲς ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον Παναγιώτη Παπασταύρου

 

    Οἱ παρακάτω ἠχογραφήσεις παραχωρήθηκαν στὶς 14/10/2010 ἀπὸ τὸν θεολόγο καὶ πρωτοψάλτη Πα­να­γιώτη Παπα­σταύ­ρου, τὸν ὁποῖον ἰ­δι­αι­τέρως εὐχαριστῶ. εἶναι ἕνα τμῆμα ἀπὸ πομπίνα ἀγνώστου χρονολογίας, συνολικῆς διαρκείας ἄνω τῶν τεσσάρων ὡρῶν, τὴν ὁποία ψηφιοποίησε ὁ ἴδιος καὶ μὲ πολλὲς δυσκολίες διέσωσε τὸ περισσότερο ἠχητικὸ ὑλικό. γι᾿ αὐτὸ ἡ ποιότης τοῦ ἤχου σὲ πολλὰ σημεῖα εἶναι ἀνομοιογενής. (διαχωρισμὸς ὕμνων, τεχνικὴ ἐπιμέλεια καὶ ἐπεξεργασία Δ.Α.)

 

1518-01 «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις».

 

1519-04 δύναμις.

 

1519-05 πολυχρόνιον.

 

1519-06 χερουβικόν.

 

1519-07 «᾿Ανέβη ὁ ᾿Ιησοῦς».

 

1519-08 «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή».

 

1519-09 κεκραγάριον ἀργόν, ᾿Ιακώβου, ἦχος β΄.

 

 

    ᾿Αθανάσιος Καραμάνης καὶ χορῳδία, συναυλία στὴν Πάτρα, κυριακὴ τῆς σταυροπροσκυνήσεως (ἀγνώστου ἔτους).

 

1518-02 ἰδιόμελα λιτῆς ἁγίου ᾿Ανδρέου, ἦχος α΄.

 

1518-03 «Τοῦ τελώνου καὶ τοῦ φαρισαίου», ἦχος γ΄.

 

1518-04 «Ὢ πόσων ἀγαθῶν!»

 

1518-05 ὕμνοι μεγάλης τρίτης.

 

1518-06 «Δύο καὶ πονηρά», ἦχος γ΄.

 

1518-07 «Σὲ ὑμνοῦμεν» – «Ἄξιον ἐστίν».

 

1518-08 προσόμοιον τοῦ σταυροῦ.

 

1518-09 μέγα προκείμενον «Ἔδωκας κληρονομίαν».

 

1518-10 «᾿Ατενίσαι τὸ ὄμμα».

 

1518-11 «᾿Επὶ τῶν ποταμῶν» Χουρμουζίου χαρτοφύλακος.

 

1518-12 «Τὴν γὰρ σὴν μήτραν».

 

1519-01 «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος».

 

1519-02 «᾿Εξέδυσάν με».

 

1519-03 «Ἤδη βάπτεται».

 

 

    Ἄλλες ἠχογραφήσεις μὲ τὴν χορῳδία τοῦ ᾿Αθανασίου Καραμάνη

 

1519-10 «῞Οτε ἡ ἁμαρτωλός», ἦχος α΄.

 

1519-11 «῾Η ἁμαρτωλός», ἦχος β΄.

 

1519-12 «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις», πλ. δ΄ (ἡμιτελές).

 

(δημοσίευσις 1/10/2012)