ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ Συνάντησι τῶν Φίλων τοῦ Τυπικοῦ, 31/10/2019

 

Συνάντησι τῶν Φίλων τοῦ Τυπικοῦ, 31/10/2019

 

Τὴν Πέμπτη 31 ὀκτωβρίου 2019 οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» συναντήθηκαν σὲ ἕνα εὐχάριστο καὶ ζεστὸ περιβάλλον στὸ κέντρο τῆς ᾿Αθήνας, γιὰ νὰ συζητήσουν μὲ ἄνεσι γύρω ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικὸ καὶ γιὰ τὰ σεμινάρια ποὺ πραγματοποιοῦνται ἐφέτος γιὰ 3η χρονιά.

Οἱ παλαιότεροι καλωσόρισαν τὰ νέα μέλη, ποὺ μὲ μεράκι καὶ ἐνδιαφέρον ἦρθαν νὰ στελεχώσουν καὶ νὰ ἀνανεώσουν τὴν καλὴ αὐτὴ ὁμάδα. Ἔγινε ἐνημέρωσι γιὰ τὸ πῶς ξεκίνησαν οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ» καὶ τὰ σεμινάρια, γιὰ τὸ τί ἔχει γίνει μέχρι τώρα, γιὰ τὶς προοπτικὲς ποὺ ὑπάρχουν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ συναντοῦν. ᾿Ακούστηκαν πολλὲς καὶ καλὲς ἀπόψεις καὶ προτάσεις καὶ λήφθηκαν ὡρισμένες ἀποφάσεις.

 

Τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον ἐλαχίστων ἀνθρώπων, ἀλλὰ τώρα πραγματοποιοῦνται·

α) δωρεὰν μηνιαῖες διαλέξεις μὲ εἰδικοὺς προσκεκλημένους εἰση­γητὲς καὶ πολλοὺς τακτικοὺς ἀκροατές,

β) ἑβδομαδιαῖα μαθήματα τυπικοῦ,

γ) ἐργαστήριον τυπικοῦ μὲ πρακτικὲς ἐφαρμογὲς πάνω στὶς τυπι­κὲς διατάξεις,

δ) ἄλλες ἔκτακτες ἐκδηλώσεις, ταχύρρυθμα σεμινάρια κλπ..

Μὲ τὴν αὔξησι τῶν συμμετοχῶν τοῦ κοινοῦ καὶ τῶν διαφόρων ἐκ­δηλώσεων δημιουργήθηκαν καὶ διάφορες ἀνάγκες, ὅπως ἀνάγκες συντονισμοῦ, γραμματείας, ἐνημερώσεως, προγραμματισμοῦ κ.λπ..

Κατὰ τὴν συνάντησι τῆς 31ης ᾿Οκτωβρίου ἀποφασίστηκε ὁ κάθε τομέας ἀναγκῶν καὶ προσφορᾶς νὰ ἔχῃ δύο ἄτομα ὡς ὑπεύθυνους, ὥστε νὰ ἀλληλοβοηθοῦνται, ἀφοῦ ὅλοι προσφέρουν ἐθελοντικῶς, καὶ ἐφόσον ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο. ᾿Αποφασίστηκε ἐπίσης νὰ στελεχω­θοῦν μεταξὺ ἄλλων καὶ οἱ ἀκόλουθοι τομεῖς.

— ᾿Ηχοληψίες τῶν ἐκδηλώσεων καὶ ἀρχεῖο ἠχογραφήσεων.

— Γραμματειακὴ ὑποστήριξι, ἀνακοινώσεις κλπ..

— Τεχνικὴ ὑποστήριξι ἱστοσελίδος.

 

Σὲ ἑπόμενη συνάντησι θὰ γίνῃ ἐκτενέστερη ἀναφορὰ στὰ προβλή­ματα λειτουργίας τῆς ἱστοσελίδος, σὲ κάποια ἀκόμη θέματα ποὺ δὲν ἔχουν συζητηθῆ μέχρι τώρα, καὶ θὰ γίνῃ ἐπισκόπησι τῆς μέχρι τότε πορείας τῶν πραγμάτων.

 

᾿Αθῆναι 4/12/2019