ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Συναφεῖς ἐκδηλώσεις (μουσικολογικά, ψαλτικά, λειτουργικά, κ.λπ.) Ζ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ Συνέδριο

PostHeaderIcon Ζ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ Συνέδριο

 

English text follows

 

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΙΔΡΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 

«Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

 

Ζ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΟ

Ἀθήνα, 18-20 Ὀκτωβρίου 2018

 

«Μορφολογία – Αἰσθητική»

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Τὸ ἀνὰ τριετία συγκαλούμενο ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ζ΄ Διεθνὲς Συνέδριο, Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό, μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ τριήμερο Πέμπτη ἕως Σάββατο 18-20 Ὀκτωβρίου 2018 στὴν Ἀθήνα. Τὸ φετινό, ἕβδομο κατὰ σειρά, συνέδριο συγκαλεῖται σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν.

Καὶ τὸ φετινὸ συνέδριο διατηρεῖ τὸν καθιερωμένο ἀπὸ τὰ προηγούμενα συνέδρια διττὸ χαρακτῆρα· ἐπιστημονικὸ-μουσικολογικὸ καὶ ψαλτικὸ-καλλιτεχνικό. Ὁ σχεδιασμὸς αὐτὸς χωράει ὅλους τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ψάλτες-μουσικολόγους καὶ ὅλους τοὺς ψάλτες-καλλιτέχνες καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἐπιλογὴ τεσσάρων-πέντε χορῶν ψαλτῶν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

 

θεματολογία

Kάτω ἀπ’ τὸν κεντρικὸ θεματικὸ ἄξονα «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» τὸ παρὸν συνέδριο θὰ ἔχει τὸ ἀκολουθο θέμα: «Μορφολογία –Αἰσθητική», ὡς τὸν ὑψηλότερο ἀναβαθμὸ θέασης - ἀκρόασης τοῦ μουσικοῦ-ψαλτικοῦ δημιουργήματος καὶ μαζὶ διείσδυσης στὸ πνεῦμα τοῦ δημιουργοῦ ποιητοῦ-μελοποιοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπορρέουσας ἢ καὶ προσδοκώμενης μουσικῆς ἀπόλαυσης καὶ «καλῆς ἀλλοίωσης» καὶ κατάνυξης.

Καλοῦνται λοιπὸν οἱ ἐπιστήμονες μουσικολόγοι καὶ οἱ μουσικολογοῦντες ψάλτες νὰ συμβάλουν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου καὶ τὴν διασάφηση συγκεκριμένων ζητημάτων κατὰ τὶς ἀκόλουθες θεματικὲς πτυχές:

• Μελοποιία καὶ κορυφαῖοι μελοποιοί·

• Θεωρία – Αἰσθητικὲς ἀρχὲς καὶ ψαλτικὴ παράδοση·

• Προβολή,  ἀνάλυση καὶ αἰσθητικὴ θεώρηση διαχρονικῶν μελοποιημάτων·

• Μορφολογία καὶ ψαλτικὴ ἑρμηνεία.

 

ὀργάνωση – σχεδιασμὸς

Τὸ συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἀθήνα, στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Μ. Βασιλείου 15, 11854 Ρούφ)  κατὰ τὸ τριήμερο 18-20 Ὀκτωβρίου 2018, Πέμπτη καὶ Παρασκευὴ πρωὶ καὶ ἀπόγευμα, καὶ Σάββατο πρωί. Οἱ βραδινὲς ψαλτικὲς ἐκδηλώσεις θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸν ἱερὸ μητροπολιτικὸ ναὸ τῶν Ἀθηνῶν τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου».

 

Ὁ σχετικὸς γενικὸς σχεδιασμὸς εἶναι ὁ ἀκόλουθος:

 

Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου 2018

– πρωί: ἔναρξη - προσφωνήσεις - εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις·

– ἀπόγευμα: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις ἢ καὶ ὀλιγόλεπτες εἰσηγήσεις·

– βράδυ (ἱ.μ.ν. Ἀθηνῶν): κεντρικὴ εἰσήγηση τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη – ψαλτικὴ ἐκδήλωση ἀπ’ τὸν Χορὸ Ψαλτῶν “Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης” – δεξίωση.

 

Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου 2018

– πρωί: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις·

– ἀπόγευμα: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις ἢ καὶ ὀλιγόλεπτες εἰσηγήσεις·

– βράδυ (ἱ.μ.ν. Ἀθηνῶν): ψαλτικὴ ἐκδήλωση (τρεῖς Χοροὶ Ψαλτῶν) – δεξίωση.

 

Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου 2018

– πρωί: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις·

– μεσημέρι: συζήτηση στρογγυλῆς τραπέζης – λήξη τοῦ συνεδρίου.

 

πρόσκληση

Καλοῦνται οἱ ἐπιστήμονες - ἐρευνητὲς τῆς θεωρίας καὶ πράξεως τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης –πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι, μουσικολόγοι καὶ ψάλτες–, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ κάποια πτυχὴ τοῦ θέματος τοῦ συνεδρίου, νὰ συμμετάσχουν στὸ συνέδριο.

 

συμμετοχὴ

Ἡ συμμετοχὴ ἀφορᾶ εἴτε στὴν παρουσίαση ἐπιστημονικῆς ἀνακοινώσεως, διάρκειας 20 λεπτῶν τῆς ὥρας, κατὰ τὶς πρωϊνὲς θεματικὲς ἑνότητες, εἴτε σὲ ὀλιγόλεπτη παρουσίαση, διάρκειας 10 λεπτῶν τῆς ὥρας κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς θεματικὲς ἑνότητες.

Κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς συνεδριάσεις θὰ ὑπάρχει ἐπιπλέον ἡ δυνατότητα ἀναρτήσεως σχετικῶν πινάκων, δηλαδὴ φωτογραφιῶν σελίδων χειρογράφων – πινάκων θεωρητικῶν ζητημάτων – βιβλιογραφικῆς ἐνημερώσεως κ.ἄ., καθὼς καὶ παρουσιάσεως πρωτοτύπου ἠχητικοῦ ὑλικοῦ.

Καὶ βέβαια ζητεῖται συμμετοχὴ ψαλτῶν καὶ ἀκροατῶν: «δεῦτε οἱ φιλορρήμονες, πλῆθος τῶν μουσικῶν τε».

Γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις συμμετοχῆς χρειάζεται νὰ ὑποβληθεῖ στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ μέχρι 15 Ἰουνίου 2018 δήλωση μὲ τὴν σαφῆ διατύπωση τοῦ θέματος τῆς ἀνακοινώσεως καὶ περίληψη μέχρι 300 λέξεις, στὴν ἑλληνικὴ ἢ ἀγγλικὴ γλῶσσα, εἴτε μέσῳ τοῦ Easy Chair Conference System:  

https://easychair.org/conferences/?conf=icmp2018  (προτείνεται) εἴτε μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Οἱ προτάσεις συμμετοχῶν θὰ ἀξιολογηθοῦν μέχρι τὴν 31η Ἰουλίου ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ & Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή.

Ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ συνεδρίου εἶναι ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ ἀγγλική.

 

κόστος συμμετοχῆς

Τὸ κόστος συμμετοχῆς γιὰ κάθε ὁμιλητὴ ὁρίζεται στὰ 50 εὐρώ. Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀδυνατεῖ νὰ καλύψει ὁποιαδήποτε περαιτέρω ἔξοδα, θὰ προτείνει ὅμως πιθανὲς ἐπιλογὲς διαμονῆς καὶ διατροφῆς σὲ εἰδικὲς γιὰ τοὺς συνέδρους τιμές.

 

τρόπος πληρωμῆς

Τὸ κόστος συμμετοχῆς θὰ καταβληθεῖ σὲ τραπεζικὸ λογαριασμό, ὁ ὁποῖος θὰ σημειώνεται στὴν ἐπιστολὴ ἀποδοχῆς τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τοὺς ὁμιλητές.

 

Ὀργανωτικὴ καὶ ᾿Επιστημονικὴ ᾿Επιτροπή

Γρηγόριος Θ. Στάθης, Διευθυντὴς τοῦ ΙΒΜ - Ὁμότιμος Καθηγητὴς – Πρόεδρος

Ἀχιλλεὺς  Χαλδαιάκης, Καθηγητὴς – Γραμματεύς

Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἀναπλ. Καθηγητής

Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος, Ἀναπλ. Καθηγητής

Φλώρα Κρητικοῦ, Ἐπίκ. Καθηγήτρια

  

Γραμματεία, συντονιστικὴ - ἐκτελεστική

Γρηγόριος Ἀναστασίου, Διδάκτωρ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Στέφανος Τσάρας, ὑποψ. Διδάκτωρ

Πολύκαρπος Τύμπας, Μεταπτυχιακὸς φοιτητής

  

Τηλ. & Fax (+30)210 3843545

Κιν. Τηλ. (+30)6942576845

Web site: www.ibyzmusic.gr

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

HOLY SYNOD OF THE CHURCH OF GREECE

 

INSTITUTE OF BYZANTINE MUSICOLOGY

 

''Theoria and Praxis of the Psaltic Art''

 

VII CONFERENCE MUSICOLOGICAL - PSALTIC

Athens, 18-20 October 2018

 

“Morphology - Aesthetics”

 

CALL FOR PAPERS

 

The VIIth International Conference organized by the Institute of Byzantine Musicology will take place this year in Athens on 18-20 October 2018 with the usual main theme “The Theoria and Praxis of the Psaltic Art”, organized and executed in collaboration with the Holy Archdiocese of Athens. This seventh conference, following suit with the previous six, maintains its dual character emphasizing both musicological and psaltic/artistic aspects. This scheme allows for the call for papers inviting all scholars, chanters-musicologists and chanters-artists to participate, as well as the selection of four to five choirs from Greece and abroad.

 

theme

Under the fundamental thematic axis “Theoria and praxis of the Psaltic Art” the conference shall have the specified theme of “Morphology - Aesthetics” as the ultimate degree of contemplative listening to the musico-psaltic work and simultaneously passing through to the spirit of the poet-melopœos, but also emanating the desired pleasure, and kalḕ alloíōsis “good change” (Greg. Naz., In nouam dominicam 8), and compunction.

Hence, the scholarly musicologists and musicological chanters are kindly invited to contribute to the ongoing dialogue and clarification of particular issues according to the following thematic points:

  • Melopœïa and Master Composers
  • Theoretical - Aesthetic Principles and the Psaltic Tradition
  • Projection, Analysis, and Aesthetic View or Understanding of Classical Psaltic Compositions
  • Morphology and Psaltic Performance Interpetation

 

 

 

organization and schedule

The conference will take place in the Cultural Center of the Archdiocese of Athens (M. Vassiliou 15, 11854 Athens) from 18-20 October 2018 with the following schedule:

 

Thursday, 18 October 2018

Morning: individual scientific announcements

Afternoon: commencement-key lecture delivered by Prof. Gregorios Stathis

Evening: psaltic performance (Athens Metropolitan Cathedral) and reception

 

Friday, 19 October 2018

Morning: individual scientific announcements

Afternoon: short presentations

Evening: psaltic performances (Athens Metropolitan Cathedral)

 

Saturday, 20 October 2018

Morning: individual scientific announcements

Noon: round-table session

 

 

invitation and call for papers

Scholars and researchers in the fields of the theory and practice of the Psaltic Art, university instructors, musicologists and chanters involved in any area of the conference’s theme are invited to participate.

 

participation

Participation is possible either via the presentation of scientific announcements lasting 20 minutes during the morning sessions or short presentations lasting 10 minutes during the afternoon sessions. During the afternoon sessions the utilization of graphics, posters (i.e. photographs of manuscripts, tables of theoretical cla-rification, bibliographical information, etc.) is possible. Furthermore, the participation of chanters and musicians as auditors, as well as any interested in participating in the discussion groups of the Conference is highly encouraged.

All types of participants must submit a registration application. Please state clearly the title of the proposed announcement, as well as the types of presentation materials that will be needed. The registration form must be received by the organizational committee by 15 June 2018 and may be submitted either online through Easy Chair Conference System https://easychair.org/conferences/?conf=icmp2018 (strongly recommended) or via e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it To propose a paper please submit an abstract in Greek or English to a maximum of three hundred words and attach a short biographical note or very select CV. Decisions will be announced by 31 July 2018 by the organizational and program committee.

The official conference language are Greek and English.

 

participation fee:

The conference participation fee is fifty euro per participant. The organization is unable to cover any expenses, but it may be able to help with finding accommodations at special rates.

 

payment

Participation fees are transferred to the bank account, given in the notification email and approval letter.

 

(English translation by

Revrd. Dr. Konstantinos Terzopoulos)

 

Organizational & Program Committee

Gregorios Stathis, Director of the IBM - Emeritus Professor, Athens University

Achilles Chaldeakis, Professor, Athens University

Demetrios Balageorgos, Associate Professor, Athens University

Thomas Apostolopoulos, Associate Professor, Athens University

Flora Kritikou, Assistant Professor, Athens University

 

Secretariat, Coordinating Committee

Gregorios Anastasiou, Ph. D. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Stephanos Tsaras, Ph. D. candidate

Polykarpos Tympas, Postgraduate Student 

 

Tel. & Fax (+30)210 3843545

Mob. Tel. (+30)6942576845

Web site: www.ibyzmusic.gr

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it