ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, ᾿Αθήνα 2018-2019 Σεμινάριον Τυπικοῦ 15 ᾿Απριλίου 2019

PostHeaderIcon Σεμινάριον Τυπικοῦ 15 ᾿Απριλίου 2019

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

᾿Αθῆναι, 2018 - 2019

 

Δεύτερος κύκλος·

«Νεώτερες ἐξελίξεις στὸ λειτουργικὸ Τυπικό»

 

 

᾿Αγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τυπικοῦ,

 

῾Η 11η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύν­ταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819)

— τὴν Δευτέρα 15 ᾿Απριλίου 2019, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·

῾Η σταύρωσις τοῦ Κυρίου

καὶ ὁ ὕμνος «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ»

(ἑρμηνευτικὴ προσέγγισι μὲ προεκτάσεις στὸ τυπικό).

 

Θὰ ἐπακολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι, ὡς εἴθισται.

 

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

 

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου (Μάιος 2019) θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους θὰ τὸ ἔχουν παρακολουθήσει συστηματικῶς.

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

 

(᾿Επισυνάπτεται ἡ ἀφίσσα γιὰ τὴν 11η διάλεξι τοῦ σεμιναρίου.)

 

 

Μὲ ἐκτίμησιν

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος

πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

— ῾Ελληνικὲς ῾Υπεραγορὲς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

— ᾿Εκδόσεις «Δεκάλογος», ᾿Αθῆναι