ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάρια Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2019-2020 Σεμινάρια Τυπικοῦ, ᾿Αθῆναι 11 Νοεμβρίου 2019

PostHeaderIcon Σεμινάρια Τυπικοῦ, ᾿Αθῆναι 11 Νοεμβρίου 2019

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

 

᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 2019 - ᾿Ιούνιος 2020

 

Τρίτος κύκλος· «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας»

᾿Αφιέρωμα στὰ 200 χρόνια (1820-2020) ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ Γ. Βιολάκη

 

 

᾿Αγαπητοὶ φίλοι,

 

῾Η πρώτη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819),

— τὴν Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·

῾Ο Γεώργιος Βιολάκης

καὶ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας

 

Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθῇ σχετικὴ συζήτησι.

 

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

 

᾿Εγγραφές·                 Στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Πληροφορίες·             Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

                                  ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη),

                                 Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819

 

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

 

Μὲ ἐκτίμησιν

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος

πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

᾿Αθῆναι, 4/11/2019

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

Studio Ekfrasis (ἐργαστῆρι ἠχογραφήσεων)

— ᾿Εκδόσεις «Δεκάλογος», ᾿Αθῆναι