ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάρια Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2019-2020 Μαθήματα Τυπικοῦ ᾿Αθῆναι 2019-2020

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

᾿Αθῆναι 2019 - 2020

 

Μαθήματα λειτουργικοῦ τυπικοῦ

᾿Αθῆναι 2019-2020

 

Ξεκινοῦν στὴν ᾿Αθήνα στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγό­πουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819) τὰ μαθήματα λειτουργικοῦ τυπικοῦ γιὰ τὴν περίοδο 2019-2020, τὰ ὁποῖα θὰ διαρκέσουν μέχρι τέλος ᾿Ιουνίου.

Τὰ τμήματα μαθημάτων εἶναι ὀλιγομελῆ. Τὸ τυπικὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ διδάσκεται ὁμαδικὰ σὲ πλῆθος μαθητῶν· εἶναι ἕνα ἰδιαίτερα ἀπαιτη­τικὸ ἀντικείμενο διδασκαλίας. ῾Υπεύθυνος τοῦ προγράμματος εἶναι ὁ Διο­νύσιος ᾿Ανατολικιώτης, δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., Βυζαντινο-μουσικολό­γος, Τυπικολόγος, πτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Τὸ ὑποχρεωτικὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα τυπικοῦ 2 διδα­κτικὲς ὧρες τὴν ἑβδομάδα, ἐργαστήριον τυπικοῦ 2 ὧρες τὸν μῆνα, καὶ μία (τοὐλάχιστον) ἐργασία τυπικοῦ ἀπὸ κάθε μαθητή.

Τὰ μαθήματα εἶναι μεθοδικὴ διδασκαλία τοῦ τυπικοῦ, θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ χαρακτῆρος, ἀπὸ τὰ πρῶτα καὶ βασικὰ βήματα μέχρι τὶς πιὸ ἐξειδικευμένες καὶ δύσκολες περιπτώσεις, γιὰ Α΄ καὶ Β΄ ἔτος. Εἶναι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς μηνιαῖες διαλέξεις τοῦ σεμιναρίου· δηλαδὴ κάποιος ποὺ δὲν παρακολουθεῖ τὶς μηνιαῖες διαλέξεις μπορεῖ νὰ ἐγγραφῇ καὶ νὰ παρακολουθήσῃ τὰ μαθήματα, καὶ τὸ ἀντίθετο φυσικά.

Στὸ ἐργαστήριον τυπικοῦ διδάσκεται ἡ σωστὴ χρῆσι τῶν λειτουργι­κῶν βιβλίων τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καὶ γίνεται πρακτικὴ ἐφαρμογὴ ἐπὶ πάσης τυπικῆς διατάξεως. Στὸ ἐργαστήριον τυπικοῦ συμμετέχουν μόνον οἱ ἐγγεγραμμένοι στὰ μαθήματα τοῦ Α΄ καὶ Β΄ ἔτους.

᾿Απαραίτητη προϋπόθεσι εἶναι ἡ φυσικὴ παρουσία καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων. ῾Η ἐξ ἀποστάσεως παρακολούθησι δὲν εἶναι ἐφικτή.

 

Τὰ μαθήματα τοῦ Α΄ ἔτους θὰ γίνωνται κάθε Τρίτη ἀπόγευμα στὴν ὡς ἄνω διεύθυνσι. Τὸ πρῶτο μάθημα θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Τρίτη 26/11/2019 στὶς 17.45 (5.45 μ.μ.), ὅπου θὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ οἱ ἐγγραφὲς τῶν ἐνδιαφερομένων.

Στὰ μαθήματα τοῦ Β΄ ἔτους θὰ συμμετέχουν ὅσοι παρακολούθησαν καὶ διεξῆλθαν ἐπιτυχῶς τὰ μαθήματα τοῦ Α΄ ἔτους πέρυσι (2018-2019).

 

Πληροφορίες - ἐγγραφές

Βιβλιοπωλεῖο Ν. Παναγόπουλος

Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη

Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819