ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάρια Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2019-2020 Σεμινάρια Τυπικοῦ, ᾿Αθῆναι 9 Δεκεμβρίου 2019

PostHeaderIcon Σεμινάρια Τυπικοῦ, ᾿Αθῆναι 9 Δεκεμβρίου 2019

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

 

᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 2019 - ᾿Ιούνιος 2020

 

Τρίτος κύκλος· «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας»

᾿Αφιέρωμα στὰ 200 χρόνια (1820-2020) ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ Γ. Βιολάκη

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

῾Η δεύτερη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819),

— τὴν Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·

Διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας

γιὰ διακόνους, ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς

 

Εἰσηγητής· ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Ματθαῖος, προϊστάμενος ἱ. ναοῦ ἀποστόλου Λουκᾶ Πατησίων (᾿Αθηνῶν), μέλος τῆς Συνοδικῆς ῾Υποεπιτροπῆς ἐπὶ τῶν «Διπτύχων τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος».

Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι.

 

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

 

᾿Εγγραφές·                 Στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Πληροφορίες·             Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

                                  ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη),

                                 Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819

 

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

 

᾿Αθῆναι, 2/12/2019