ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάρια Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2019-2020 ᾿Αλλαγὴ ἡμέρας γιὰ τὰ μαθήματα τυπικοῦ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

Ἀθῆναι, ἀπὸ τὸ 2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

᾿Αλλαγὴ ἡμέρας γιὰ τὰ μαθήματα τυπικοῦ

 

῞Οπως ἐγκαίρως εἶχε ἀνακοινωθῆ ἀπὸ τὸν περασμένο μῆνα, ξεκίνησαν στὴν ᾿Αθήνα στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819) τὰ μαθήματα λειτουργικοῦ τυπικοῦ γιὰ τὴν περίοδο 2019-2020, τὰ ὁποῖα θὰ διαρκέσουν μέχρι τέλος ᾿Ιουνίου.

Κατόπιν διαβουλεύσεως μὲ τοὺς ἤδη ἐγγεγραμμένους καὶ συμμετέχον­τες μαθητὲς καὶ πρὸς διευκόλυνσί τους, ἀποφασίστηκε τὰ μαθήματα τυπι­κοῦ τοῦ Α΄ ἔτους νὰ διεξάγωνται κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα στὴν ὡς ἄνω διεύθυνσι ἀπὸ τὸν μῆνα Δεκέμβριο καὶ μέχρι τέλους τῆς περιόδου.

᾿Επειδὴ τὰ τμήματα διδασκαλίας τοῦ τυπικοῦ εἶναι ὀλιγομελῆ, ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν παρακολούθησι τῶν μαθημάτων τοῦ Α΄ ἔτους θὰ πρέπει νὰ φροντίσουν ἄμεσα γιὰ τὴν ἐγγραφὴ καὶ συμμετοχή τους, διότι σύντομα δὲν θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν δεκτὲς νέες ἐγγραφές.

᾿Απαραίτητη προϋπόθεσι εἶναι ἡ φυσικὴ παρουσία καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων. ῾Η ἐξ ἀποστάσεως παρακολούθησι δὲν εἶναι ἐφικτή.

 

 

Πληροφορίες - ἐγγραφές

Βιβλιοπωλεῖο Ν. Παναγόπουλος

Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη

Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819

 

 

 

᾿Αθῆναι, 3/12/2019