ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάρια Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2019-2020 Ἔκτακτη ἐνημέρωσι γιὰ τὴν Πέμπτη 23/1/2020

 

Ἔκτακτη ἐνημέρωσι γιὰ τὴν Πέμπτη 23/1/2020

 

Τὰ προγραμματισμένα μαθήματα τυπικοῦ γιὰ αὔριο Πέμπτη 23/1/2020 ἀναβάλλονται λόγῳ ἐκτάκτων θεμάτων ὑγείας τοῦ διδάσκοντος.

Παρακαλοῦνται ὅσοι παρακολουθοῦν τὰ μαθήματα νὰ μὴν προσέλθουν αὔριο στὸν χῶρο διδασκαλίας καὶ νὰ ἐνημερώσουν καὶ τυχὸν ἄλλους συμμαθητές των γιὰ τὴν ἔκτακτη ἀναβολή.

῾Ο τρόπος καὶ ὁ χρόνος ἀναπληρώσεως τῶν χαμένων μαθημάτων θὰ ἀποφασιστοῦν προσεχῶς καὶ θὰ ἀνακοινωθοῦν ἐγκαίρως.

 

Πληροφορίες

Βιβλιοπωλεῖο Ν. Παναγόπουλος

Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη

Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819

 

 

᾿Αθῆναι, 22/1/2020