ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Σεμινάρια Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2019-2020 Σεμινάρια Τυπικοῦ, ᾿Αθῆναι 12 Φεβρουαρίου 2020

PostHeaderIcon Σεμινάρια Τυπικοῦ, ᾿Αθῆναι 12 Φεβρουαρίου 2020

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

 

᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 2019 - ᾿Ιούνιος 2020

 

Τρίτος κύκλος· «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας»

᾿Αφιέρωμα στὰ 200 χρόνια (1820-2020) ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ Γ. Βιολάκη

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

῾Η τέταρτη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819),

— τὴν Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·

῾Η θεολογία τοῦ Τυπικοῦ στὴν ᾿Εξόδιο ἀκολουθία

 

Εἰσηγητής· κ. Μιχαὴλ Γαλενιανός, δρ θεολογίας, δρ φιλοσοφίας, καθη­γητὴς στὸ ἀκαδημαϊκὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ City Unity College.

Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι.

 

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

 

᾿Εγγραφές·                 Στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Πληροφορίες·             Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

                                  ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη),

                                 Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819

 

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

 

᾿Αθῆναι, 7/2/2020

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

— Βιβλιοπωλεῖον-᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

«Σουρωτή», Φυσικὸ Μεταλλικὸ Νερό, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης

  Σολάκης ᾿Αντώνιος Α. Ε., ᾿Επιχειρήσεις Μαρμάρου, Δράμα

— ῾Ελληνικὴ ἑταιρία ὑπεραγορῶν

— ᾿Εκδόσεις «Δεκάλογος»

  ᾿Ανώνυμοι χορηγοί

 

 

(᾿Επισυνάπτεται ἡ σχετικὴ ἀφίσσα γιὰ τὴν ἐν λόγῳ διάλεξι.)

 

 

 

 

᾿Αναδημοσιεύσεις

 

— ἱστολόγιον «Μέγας ᾿Αλέξανδρος» https://alexander-hellas.blogspot.com/2020/02/blog-post_7.html

 

— ῾Ι. Μητρόπολις ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς https://www.hsir.org/Info_el/New.html

(ἀφίσσα τοῦ σεμιναρίου https://www.hsir.org/Anakoinoseis/EkklisTypiko-Anatolikiotis-2020-02-12.pdf)

 

— Χορὸς Ψαλτῶν «Νάξιοι Μελιστές» http://naxioimelistes.blogspot.com/2020/02/4-12022020.html

 

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τοὺς ἀνωτέρω διαδικτυακοὺς τόπους καὶ ὅσους ἄλλους βοηθοῦν στὴν πληροφόρησι τοῦ κοινοῦ γι᾿ αὐτὰ τὰ σεμινάρια.