ΕΠΙΛΟΓΕΣ
4. Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» Ἄλλες ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ Τυπικό (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις κ.λπ.) Διήμερο Τυπικοῦ στὴν Λάρισα, 31/5 καὶ 1/6/2019

PostHeaderIcon Διήμερο Τυπικοῦ στὴν Λάρισα, 31/5 καὶ 1/6/2019

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

 

31 Μαΐου καὶ 1 ᾿Ιουνίου 2019

 

 

Τὸ Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο Λαρίσης (https://www.dodiolar.org/) σὲ συνεργασία μὲ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» (http://www.symbole.gr/setgv) διοργανώνει διήμερο ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ τὴν Παρασκευὴ 31 Μαΐου καὶ τὸ Σάββατο 1 ᾿Ιουνίου 2019.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Παρασκευὴ 31 Μαΐου 2019.

α) Συνέντευξι γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Τυπικὸ στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα «᾿Ελευθερία».

β) Διάλεξι μὲ θέμα· «Τὸ ἐπίσημον Τυπικὸν τῆς ἐκκλησίας» (χρησιμότης, ἑρμηνεία, ἀξιοποίησις). Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 18.00 (6 μ.μ.).

 

Σάββατον 1 ᾿Ιουνίου 2019.

α) Διάλεξι μὲ θέμα· «Βασικὲς διατάξεις τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ». Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 11.00 π.μ.

β) Εἰσήγησι μὲ θέμα· «Σωστὴ προβολὴ καὶ ἐκμάθησι τοῦ Τυπικοῦ» (προτάσεις, συνεργασία, προοπτικές).

γ) Διάλεξι μὲ θέμα· «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας καὶ ἡ μοναστηριακὴ τάξις» (ὁμοιότητες καὶ διαφορές). Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, ὥρα 16.00 (4 μ.μ.).

 

Οἱ διαλέξεις εἶναι ἀνοιχτὲς στὸ κοινὸ καὶ θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ Δημοτικὸ ᾿ῼδεῖο, Πλατεῖα Λαοῦ, Τ.Κ. 41221 Λάρισα, τηλ. 2410-536886, e-mail: dodiolar@yahoo.gr ῾Υπεύθυνο εἶναι τὸ Τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ ᾠδείου ὑπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Γεώργιο Καραγιαννάκη.

 

Συμμετοχὴ ΔΩΡΕΑΝ.

 

᾿Επισυνάπτεται σχετικὴ ἀφίσσα.