5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Πληροφορίες ῞Οροι συνεργασίας – δημοσιεύσεις

 

῞Οροι συνεργασίας – δημοσιεύσεις

 

τῆς ἔντυπης «Συμβολῆς»

 

 

– Bιβλία, περιοδικὰ καὶ πάσης φύσεως ἀλληλογραφία ἀποστέλλονται στὴν διεύθυνσι

Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος (βιβλιοπωλεῖον)

γιὰ «ΣΥΜΒΟΛΗ» (ἐπιθεώρησι τυπικοῦ)

Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι

τηλ. (καὶ φὰξ) 210.322.4819

– Στὴν ἔντυπη ἐπιθεώρησι δημοσιεύονται κείμενα καὶ μελέτες σὲ ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ σὲ πολυτονικὸ σύστημα (μὲ βαρεῖες).

– Κείμενα ποὺ ἀποστέλλονται πρὸς δημοσίευσιν πρέπει νὰ εἶναι γράμμενα σὲ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ καὶ νὰ παραδίδωνται σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή (σὲ δισκέττα ἢ σὲ ψηφιακὸ δίσκο [cd] ἢ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

– Κείμενα μονοτονικὰ ἢ σὲ χειρόγραφη μορφὴ ἢ γραφομηχανῆς ἢ φωτοτυπημένα ἢ ἀπὸ ἐκτύπωσι δὲν δημοσιεύονται (πλὴν εἰδικῶν ἐξαιρέσεων γιὰ παλαιὰ κυρίως κείμενα ἱστορικῆς ἀξίας).

– Τὰ δημοσιευόμενα ἄρθρα εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν σύντομη (μέχρι μία σελίδα) ξενόγλωσση περίληψι σὲ μία ἀπὸ τὶς σύγχρονες εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες ἢ στὴν λατινική.

– Γιὰ τὰ ἐνυπόγραφα κείμενα τὴν ὅποια εὐθύνη φέρουν οἱ συγγραφεῖς των. ῾Η δημοσίευσι ἑνὸς κειμένου δὲν ὑποδηλώνει καὶ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν γνωμῶν τοῦ συγγραφέως.

– Δημοσιευμένα ἢ ἀδημοσίευτα χειρόγραφα ἢ ἄλλο σχετικὸ ὑλικὸ (φωτογραφίες, ἠχογραφήσεις, κ.λπ.) δὲν ἐπιστρέφονται.

– Οἱ ἀρθρογράφοι πρέπει νὰ ἐπισυνάπτουν στὶς συνεργασίες των ἕνα σύντομο βιογραφικό τους, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ἤδη δημοσιευομένων.

– Στὶς δημοσιευόμενες μελέτες καὶ ἐπιστολὲς γίνεται σεβαστὴ ἡ ὀρθογραφία ἑκάστου συγγραφέως (πλὴν τοῦ μονοτονικοῦ), ἐφόσον 1ον) ὑπάρχει ἡ πρὸς τοῦτο τεχνικὴ δυνατότης, 2ον) ὑπάρχει στὰ κείμενα ἑνιαία ὀρθογραφία καὶ ὁμαλὴ σύνταξι, καὶ 3ον) δὲν πρόκειται γιὰ ἰδιότυπα γραφικὰ συστήματα.

– ῾Η συντακτικὴ ἐπιτροπὴ διατηρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ διορθώνῃ τὶς τυχὸν ἀνορθογραφίες καὶ ἀσυνταξίες, νὰ ἑνιαιοποιῇ, ὅταν χρειάζεται, τὴν ὀρθογραφία τῶν συνεργασιῶν, καὶ νὰ περικόπτῃ ἢ νὰ ἀποδίδῃ περιληπτικῶς τὸ περιεχόμενο τῶν δημοσιευομένων ἐπιστολῶν, ἐφόσον δὲν ἀλλοιώνεται τὸ νόημά τους.

– ῾Η συντακτικὴ ἐπιτροπὴ δὲν δεσμεύεται γιὰ βιβλιοκρισίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, δημοσιεύσεις συνεργασιῶν ἢ ἀπαντήσεις στὶς ἐπιστολές.