5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Πληροφορίες Τὰ πρῶτα βήματα τῆς «Συμβολῆς» στὸ διαδίκτυο

PostHeaderIcon Τὰ πρῶτα βήματα τῆς «Συμβολῆς» στὸ διαδίκτυο

 

 

Μέσα στὸ ἔτος 2002 κατέληξαν σὲ θετικὰ ἀποτελέσματα οἱ προσπάθειες οἱ δικές μου καὶ ἄλλων φίλων γιὰ τὴν ἔκδοσι ἑνὸς ἐντύπου μὲ κύρια θεματολογία του τὸ τυπικὸ καὶ τὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας. ῾Η περιοδικὴ αὐτὴ ἔκδοσις ὠνομάστηκε «Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας» (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ), τοὺς δὲ τελευταίους μῆνες τοῦ 2002 ἑτοιμαζόταν πυρετωδῶς τὸ πρῶτο τεῦχος (ποὺ κυκλοφόρησε τὸν ἰανουάριο τοῦ 2003), ἐνῷ συγκεντρωνόταν ὕλη καὶ γιὰ τὰ ἑπόμενα τεύχη. Μόλις λίγο νωρίτερα, ἀπὸ τὸ 2001, εἶχε ξεκινήσει καὶ ἡ σταδιακὴ καὶ σποραδικὴ συμμετοχή μου στὸ ἑλληνικὸ διαδίκτυο, ἡ ὁποία ἄρχισε νὰ γίνεται πιὸ συχνὴ ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι τοῦ ἔτους 2003.

Λόγῳ αὐτῆς τῆς συγκυρίας ἦταν φυσικὸ ὅτι ἡ συμμετοχή μου στὸ διαδίκτυο ἐπηρεαζόταν ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν νέα ἔκδοσι, ὁπότε τὸ 2003 δημιούργησα ἕναν διαδικτυακὸ λογα­ριασμὸ (μὲ ἀντίστοιχη διεύθυνσι ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας) μὲ τὸ ὄνομα «ΣΥΜΒΟΛΗ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΥΠΙΚΟΥ, ὁ ὁποῖος ἦταν «συμμετοχικός»! Δηλαδὴ μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα δὲν θὰ ἐμφανιζόμουν μόνον ἐγὼ προσωπικῶς στὸ διαδίκτυο ἀλλὰ καὶ ἄλλοι συνεργάτες τῆς «Συμβολῆς», ὅσοι ἤθελαν καὶ μποροῦσαν τοὐλάχιστον, θὰ παρουσιάζαμε τὴν νέα ἔκδοσι (τότε ἀκόμη δὲν ὑπῆρχε κὰν ἡ σκέψι οὔτε ἡ γνῶσι γιὰ τὴν δημιουργία μιᾶς ἰδιαίτερης ἱστοσελίδος) καὶ θὰ συμμετείχαμε σὲ διαδικτυακὲς συζητήσεις, ἐνῷ γιὰ τὰ διάφορα θέματα θὰ ὑπῆρχε μεταξύ μας καὶ κάποια συνεργασία, ἐὰν καὶ ὅπου θὰ ἦταν ἀπαραίτητο. Αὐτὴ ἡ πρώτη «ἀπὸ κοινοῦ» ἀλλὰ ἀσυντόνιστη ἐμφάνισί μας σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὴν ἀπειρία μας στὰ θέματα τοῦ διαδικτύου δημιούργησε κάποια μικρὰ προβλήματα, ὅπως ὅτι στὸ ἴδιο θέμα μπορεῖ νὰ συμμετείχαμε δύο ἢ τρεῖς συνεργάτες ὑπὸ τὸ ὄνομα «ΣΥΜΒΟΛΗ» καὶ νὰ λέγαμε διαφορετικὰ πράγματα μεταξύ μας, ἢ ἀκόμη καὶ νὰ διορθώνῃ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ῾Οπότε κάποιος τρίτος διαδικτυακὸς ἀναγνώστης ἔβλεπε τὸ μέλος «ΣΥΜΒΟΛΗ» νὰ διορθώνῃ τὸ ...μέλος «ΣΥΜΒΟΛΗ»!

Γρήγορα διαπιστώσαμε ὅτι αὐτὸ τὸ σχῆμα δὲν μποροῦσε νὰ λειτουργήσῃ σωστά, καὶ σταδιακῶς ἀπὸ τὸ 2004 ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀποκτήσαμε προσωπικοὺς διαδικτυακοὺς λογαριασμοὺς ἀλληλογραφίας ἢ συμμετοχῆς σὲ ἱστοχώρους, ὥστε νὰ συμμετέχουμε ὡς μεμονωμένα πρόσωπα, ἐνῷ ὁ πρῶτος λογαριασμὸς («ΣΥΜΒΟΛΗ» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΥΠΙΚΟΥ) ἔμεινε στὴν δική μου διαχείρισι, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ ἐπὶ μίαν τριετίαν περίπου μόνον τὶς ἀνάγκες ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας τῆς ἐπιθεωρήσεως, χωρὶς ἄλλη συμμετοχὴ σὲ διαδικτυακὲς συζητήσεις.

 

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς διεργασίες προστέθηκε καὶ ἡ ἔμπρακτη συμπαρά­στασις ἀρκετῶν ἀναγνωστῶν καὶ νεωτέρων συνεργατῶν τῆς Συμβολῆς, ποὺ μᾶς ἐνίσχυσαν ἠθικῶς, οἰκονομικῶς, ἀρθρογραφικῶς, τεχνικῶς καὶ ποικιλοτρόπως, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθῇ τὸ 2006 μὲ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τὴν 1η νοεμβρίου ἕνας διαδικτυακὸς χῶρος γιὰ τὴν προβολὴ τῆς Συμβολῆς καὶ θεμάτων τυπικοῦ καὶ λειτουργικῆς.  Οἱ πρῶτοι μῆνες λειτουργίας ἦσαν τρόπον τινὰ δοκιμαστικοί, μὲ πολλὲς δυσκολίες καὶ ἐμπόδια, τὰ ὁποῖα ὅμως μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ πολλῶν φίλων σιγὰ σιγὰ ξεπεράστηκαν.  Ἔτσι τὸ 2007 μὲ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τὴν 1η φεβρουαρίου ἡ ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς ἀπέκτησε τὸν παρόντα δικό της διαδικτυακὸ τόπο μὲ τὸ δικό της ὄνομα (http://www.symbole.gr).   ῾Η ἱστοσελίδα λίγο ἀργότερα (ἀπὸ τὸ 2008) ἐμπλουτίστηκε καὶ μὲ τὸν χῶρο συζητήσεων «Διάλογοι Συμβολῆς». ἀλλὰ γιὰ ὅλα αὐτὰ θὰ γίνῃ λόγος σὲ ἑπόμενα κείμενα.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

τετάρτη 7/10/2009

 

 

Σχετικὰ κείμενα

῾Η δημιουργία τῆς ἱστοσελίδος καὶ οἱ ἀρχικὲς δυσκολίες

Οἱ «Διάλογοι Συμβολῆς»

῾Η κανονικὴ λειτουργία τῆς ἱστοσελίδος

Σύντομον χρονικὸν τῆς ἐντύπου ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»

 

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς διεργασίες προστέθηκε καὶ ἡ ἔμπρακτη συμπαρά­στασις ἀρκετῶν ἀναγνωστῶν καὶ νεωτέρων συνεργατῶν τῆς Συμβολῆς, ποὺ μᾶς ἐνίσχυσαν ἠθικῶς, οἰκονομικῶς, ἀρθρογραφικῶς, τεχνικῶς καὶ ποικιλοτρόπως, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθῇ τὸ 2007 μὲ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τὴν 1η φεβρουαρίου ἡ παροῦσα ἱστοσελὶς τῆς Συμβολῆς (http://www.symbole.gr), ἡ ὁποία ἀργότερα (ἀπὸ τὸ 2008) ἐμπλουτίστηκε καὶ μὲ τὸν χῶρο συζητήσεων «Διάλογοι Συμβολῆς». ἀλλὰ γιὰ ὅλα αὐτὰ θὰ γίνῃ λόγος σὲ ἑπόμενα κείμενα.