5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Πληροφορίες Οἱ Διάλογοι «Συμβολῆς»

PostHeaderIcon Οἱ Διάλογοι «Συμβολῆς»

 

 

῾Η συμμετοχή μου σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες καὶ διαδικτυακοὺς χώρους συζητήσεων εἶχε μεταξὺ ἄλλων τὸ θετικὸ ἀποτέλεσμα ὅτι ἀπέκτησα μία χρήσιμη ἐμπειρία τῶν σχετικῶν ἐφαρμογῶν καὶ προγραμ­μάτων.  Ἔτσι ὅταν τὸν σεπτέμβριο τοῦ 2008 ὁ τεχνικὸς ὑπεύθυνος τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς» δημιούργησε τὸν διαδικτυακὸ χῶρο συζητήσεων («φόρουμ») «Διάλογοι Συμβολῆς», εἶχα ἤδη κάποια γνῶσι αὐτῆς τῆς ἐφαρμογῆς καὶ γρήγορα σχετικῶς μπόρεσα νὰ ἀξιοποιήσω τὶς τεχνικὲς δυνατότητες ποὺ παρεῖχε.  ῾Υπῆρχε πλέον ἕνα διαδικτυακὸ ἐργαλεῖο ποὺ μποροῦσε νὰ ἐξυπηρετήσῃ, προσωρινὰ ἔστω, τὴν ἀνάγκη γιὰ προβολὴ καὶ παρουσίασι τῶν τευχῶν τῆς ἐπιθεωρήσεως, καθὼς καὶ ἄλλων μελετῶν γύρω ἀπὸ τὸ τυπικό, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερης θεματολογίας.

Πράγματι οἱ «Διάλογοι Συμβολῆς» ἀναπτύχθηκαν πολὺ καὶ ἐπὶ δύο χρόνια (σεπτέμβριος 2008 ἕως αὔγουστος 2010) οὐσιαστικῶς ὑποκατέ­στησαν τὴν κύρια ἱστοσελίδα, ἀφοῦ ὅποιο κείμενο ἢ ἀρχεῖο ἔπρεπε νὰ δημοσιευθῇ ἀνηρτᾶτο στοὺς «Διαλόγους».  Ἄρχισαν νὰ ἐγγράφωνται διάφορα μέλη καὶ νὰ συμμετέχουν μὲ ἀξιοπρόσεκτα κείμενα καὶ ἄλλο ἀξιόλογο ὑλικό.  Ἔγιναν ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις ἐπὶ θεμάτων τυπικοῦ καὶ ὄχι μόνο.  ᾿Ιδιαίτερο γεγονὸς στάθηκε ἡ ἔναρξι τῆς παρουσιά­σεως ἑνὸς μεγάλου ἀρχείου ἰ­διωτικῶν ἠ­χο­γρα­φήσεων ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν καὶ ὕμνων, ποὺ ἄρχισε νὰ πα­ρου­σιάζεται σιγὰ σιγὰ καὶ ἐντελῶς δωρεὰν σὲ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομέ­νους ἐπισκέπτες.  Γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸ τὸ τελευταῖο, χρειάστηκε νὰ περάσουν δύο χρόνια μετὰ τὴν ἔναρξι τῆς ἱστοσελίδος, ὥστε ἀπὸ τὸν φε­­βρουάριο το 2009 νὰ ξεκινήσουν οἱ ἐργασίες ψηφιο­ποι­ή­σεως τοῦ ὑλι­κοῦ, δηλαδὴ τῆς μετατροπῆς του ἀπὸ ἀναλογικὲς ἐγγραφὲς σὲ ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα ἤχου (κυρίως σὲ mp3).  Μάλιστα λόγῳ τοῦ ὄγκου τοῦ συγκεντρωθέντος ὑλικοῦ οἱ ἐργασίες ψηφιοποιήσεώς του καὶ δημοσιεύσεώς του βρίσκονται ἀκόμη σὲ ἐξέλιξι.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς λειτουργίας τῶν «Διαλόγων» συγκέντρωσα καὶ ὅλα τὰ κείμενά μου, ποὺ εἶχαν δημοσιευθῆ πιὸ πρὶν σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπαναδημοσίευσί των στοὺς «Διαλόγους τῆς Συμβολῆς».  Αὐτὴ μάλιστα ἦταν ἡ πρώτη ἀπόπειρα «μεταφορᾶς» ὑλικοῦ (μόνον κειμένων), ἀπὸ ἄλλους ἱστοτόπους στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς».  Καὶ τότε μὲν ἔγινε ἡ συλλογὴ ἐκείνου τοῦ ὑλικοῦ, ποὺ δὲν ἦταν καὶ λίγο, ἡ ἐπαναδημοσίευσί του ὅμως δὲν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθῆ μέχρι σήμερα!

Περίπου ἕναν χρόνο ἀπὸ τὴν ἔναρξι τῶν «Διαλόγων» (φόρουμ) τεχνικοὶ λόγοι μᾶς ἀνάγκασαν νὰ κάμωμε μία «μετακόμισι» (καλοκαῖρι 2009).  Στὴν οὐσία δημιουρ­γήθηκε ἐκ νέου τὸ διαδικτυακὸ βῆμα συζητήσεων (τὸ «φόρουμ») καὶ ἔπρεπε ὅλο τὸ ὑλικὸ ποὺ εἶχε δημοσιευθῆ μέχρι τότε νὰ μεταφερθῇ ἀπὸ τὸν παλαιὸ διαδικτυακὸ τόπο στὸν νέο (δεύτερη μεταφορὰ αὐτή, ἂν ὡς πρώτη ὑπολογίσουμε τὴν συγκέντρωσι καὶ μεταφορὰ κειμένων μου ἀπὸ ἄλλες ἱστοσελίδες στοὺς «Διαλόγους»).  Ἦταν μία μεγάλη καὶ δύσκολη «μετακόμισι», ἡ ὁποία παρὰ τὸ ὅτι κατὰ ἕνα μεγάλο μέρος ἔγινε αὐτομάτως (μὲ μία μέθοδο ἀντιγραφῆς ἢ «κλωνοποιήσεως»), ἐντούτοις ἀπαίτησε πολὺν χρόνο γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ, καὶ τὸ κυριώτερο εἶναι ὅτι ἔγινε τροχοπέδη στὴν ἀνάπτυξι τῶν θεμάτων.  Δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μεταφέρῃς ὑλικὸ ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς «Διαλόγους» στοὺς νέους, νὰ ἐλέγχῃς ἂν ἡ μεταφορὰ ἔγινε σωστὰ ἢ μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν ἐπαναλάβῃς, νὰ φροντίζῃς νὰ διαγράφῃς τὶς παλαιὲς ἀναρτήσεις, γιὰ νὰ μὴν πιάνουν πολύτιμο χῶρο, καὶ ταυτόχρονα νὰ φροντίζῃς τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ ἱστοτόπου, νὰ συμμετέχῃς σὲ νέες συζητήσεις, νὰ ψηφιο­ποιῇς παλαιὲς ἠχογραφήσεις καὶ νὰ τὶς ἀναρτᾷς στὸ διαδίκτυο, καὶ λοιπά.  Δὲν ἐπαρκοῦσε πλέον ὄχι ὁ ἐλεύθερος χρόνος μου, ἀλλὰ οὔτε ὁλόκληρο τὸ 24ωρο!

῞Οταν τὸ καλοκαῖρι τοῦ 2010 ἄρχισε ἐπιτέλους ἡ ὡλοκληρωμένη καὶ πλήρης λειτουργία τῆς κανονικῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς», τὸ ὑλικὸ ποὺ εἶχε ἤδη συγκεντρωθῆ στοὺς «Διαλόγους» ἦταν πραγματικὰ τεράστιο σὲ ὄγκο.  Χρειαζόταν νὰ γίνῃ πάλι μία τρίτη καὶ –θέλω νὰ πιστεύω– τελικὴ «μετακόμισι» ὑλικοῦ, αὐτὴν τὴν φορὰ ἀπὸ τοὺς «Διαλόγους» (δηλαδὴ ἀπὸ τὸ «φόρουμ») στὴν κανονικὴ ἱστοσελίδα.  ῾Ο τεράστιος ὅμως ὄγκος τοῦ ὑλικοῦ καθιστοῦσε αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα πρακτικῶς ἀδύνατον!  Προκρίθηκε λοιπὸν ἡ μεταφορὰ τοῦ ὑλικοῦ νὰ γίνῃ σταδιακῶς καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ περίπτωσιν καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες. Οὐσιαστικῶς παρέμεινε ὅλο τὸ προγενέστερο ὑλικὸ στοὺς «Διαλόγους», ἐνῷ οἱ καινούργιες δημοσιεύσεις ἐφεξῆς γίνονται στὴν ἱστοσελίδα.  Οἱ «Διάλογοι» περιωρίστηκαν πλέον στὸν καθ᾿ αὑτὸ ῥόλο τους, δηλαδὴ νὰ εἶναι χῶρος συζητήσεων ἐγγεγραμμένων μελῶν.  Παραμένουν βεβαίως καὶ σὰν «ἀποθήκη» τοῦ μέχρι τότε δημοσιευ­θέντος ὑλικοῦ, μέχρι νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ μεταφορά του στὴν κανονικὴ ἱστοσελίδα.  Φυσικὰ τὰ μέλη τῶν «Διαλόγων» μποροῦν καὶ συνεχίζουν νὰ ἀναρτοῦν, ὅποτε κρίνουν σκόπιμο, ἠχητικὸ ἢ ἄλλο διαδικτυ­ακὸ ὑλικό.  Τέλος, ἐπειδὴ ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς τῶν χρηστῶν τοῦ διαδικτύου καὶ ἀναγνω­στῶν τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς» ἔχει συνηθίσει πλέον νὰ ἀνατρέχῃ στοὺς «Διαλόγους Συμβολῆς» ἀντὶ τῆς κυρίας ἱστοσελίδος, χρησιμεύουν καὶ ὡς χῶρος ἀνακοινώσεως καὶ προβολῆς τῶν νεωτέρων δημοσιεύσεων.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

29/4/2012

 

 

Σχετικὰ κείμενα

Τὰ πρῶτα βήματα τς «Συμβολς» στὸ διαδίκτυο

῾Η δημιουργία τῆς ἱστοσελίδος καὶ οἱ ἀρχικὲς δυσκολίες

῾Η κανονικὴ λειτουργία τῆς ἱστοσελίδος

Σύντομον χρονικὸν τῆς ἐντύπου ἐπιθεωρήσεως «Συμβολή»

 

 

᾿Επιλέξτε ἐδῶ γιὰ νὰ μεταβῆτε στοὺς Διαλόγους «Συμβολῆς» (forum)