5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 9

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΕΝΑΤΟ (9) ΤΕΥΧΟΣ (ἀπρίλιος-ἰούνιος 2005)

 

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 9ου τεύχους

 

 

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

Παναγιώτης Μπούμης, ὁμότιμος καθηγητὴς πανεπιστημίου

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. ᾿Ακολουθία τοῦ νεομάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐκ Μετσόβου. Ἔκδοσις Βενετίας, 17ου αἰῶνος.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΑΤΟΥ (9) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Γράμμα τοῦ μητροπολίτου Καισαριανῆς κ. Δανιήλ.

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.

 

Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου

Πρόλογος τοῦ ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν

Προλεγόμενα

 

῾Η ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ τυφλοῦ, Κων­σταν­τίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου.

 

Αἱ καταλύσεις οἴνου καὶ ἐλαίου (κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν τυπικόν), Δ.Ν.Μ.

 

῾Ο ὑπολογισμὸς τῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα καὶ ἡ ἡμερολογιακὴ με­ταρ­­ρύθμιση, Μαξίμου Ματθαίου, ἀρχιμανδρίτου.

 

Τυπικαὶ σημειώσεις

ΜΑΪΟΥ 2, 3, 4, 21, 27

ΙΟΥΝΙΟΥ 4 , 7, 9, 19, 24

ΙΟΥΛΙΟΥ 1, 13, 20, 26.

 

Τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα τοῦ ἔτους, Σ.Ν.Μ.

 

«Πνεῦμα εὐθύ», Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Διορθωτέα εἰς τὸν ὄρθρον καὶ τὴν λειτουργίαν, Δ. ᾿Ανατολικιώτου

 

Τὸ ἔγγαμον τῶν ἐπισκόπων καὶ οἱ δυνατότητες ἐφαρμογῆς του, Πανα­γιώτου Μπούμη, ὁμ. καθηγ. παν/μίου

 

Γάμος τῶν ἐπισκόπων, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

῎Εγγαμοι κληρικοὶ καὶ ἐπισκοπικὸς βαθμός, Χρήστου Γαρνάβου

 

῎Εγγαμοι ἐπίσκοποι; (σχόλιο τοῦ διευθυντοῦ συντάξεως)

 

«᾿Αποκάλυψις» Εἰσαγωγή, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

᾿Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ὑπὸ Κωνσταντίνου Οἰκο­νόμου, ἀρχιμανδρίτου (†)

 

᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς (ὡς ὑμνογράφος καὶ μουσουργός), ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

῾Η ἐπίδραση τῆς μοναχικῆς κουρᾶς στὸν ὑφιστάμενο γάμο, Χρήστου Γαρνάβου