5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 10

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΕΚΑΤΟ (10) ΤΕΥΧΟΣ (ἰούλιος-σεπτέμβριος 2005)

 

 

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 10ου τεύχους

 

 

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

Γρηγόριος Νανακούδης, ἱεροδιάκονος

Μανόλης Θεοδωράκης, πολ. μηχανικὸς – ψάλτης

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Δένδρο στὴν Καλκούτα τῶν Ἰνδιῶν. Φωτο­γρά­φισι· Ἰούλιος 2003.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ (10) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Ἐνημερωτικὸν σημείωμα Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

 

Γράμμα τοῦ μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.

 

Παρατηρήσεις ἐπί τινων ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων, Κων­σταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου

 

Ἀρχέτυπες Διατάξεις, Μανόλη Θεοδωράκη

 

Αἱ καταλύσεις οἴνου καὶ ἐλαίου (κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν τυπικόν), Δ.Ν.Μ.

 

Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου

 

Τυπικαὶ σημειώσεις

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 5, 7, 21, 26, 27

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1, 3, 14, 18, 24

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, 6, 20

 

Τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα τοῦ ἔτους, Σ.Ν.Μ.

 

᾿Ακολουθία εἰς τὸν ἅγιον Ἀλέξανδρον τὸν Νευαῖον, Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων

 

Διορθωτέα εἰς τὸν ὄρθρον καὶ τὴν λειτουργίαν, Δ. ᾿Ανατολικιώτου

 

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ

32. ῾Η μνήμη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων Θεοδώρων

33. Τὸ κοντάκιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

 

«᾿Αποκάλυψις» Εἰσαγωγή, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

᾿Αρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Δ. Ν. Μ.

 

᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς (ὡς ὑμνογράφος καὶ μουσουργός), ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

Ἁγιολογικὸν δελτίον

 

῾Η ἐπίδραση τῆς μοναχικῆς κουρᾶς στὸν ὑφιστάμενο γάμο, Χρήστου Γαρνάβου

 

Ἀλληλογραφία

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

 

᾿Εκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων