5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 11

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΕΝΔΕΚΑΤΟ (11) ΤΕΥΧΟΣ (ὀκτώβριος-δεκέμβριος 2005)

 

 

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 11ου τεύχους

 

Μάξιμος Μ. Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

Γρηγόριος Νανακούδης, ἀρχιμανδρίτης

Μανόλης Θεοδωράκης, πολ. μηχανικὸς – ψάλτης

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Εὐκρατίδας Βιθυνός, φιλόλογος

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Βουνὰ τοῦ Πόντου. ᾿Αεροφωτογραφία, ᾿Ιούλιος 2003.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ (11) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.

 

῾Η δυνατότητα τελέσεως θ. Λειτουργίας τὴν Παρασκευὴ πρὸ τῶν Χρι­στουγέννων, Μαξίμου Μ. Ματθαίου, ἀρχιμανδρίτου.

 

Τὸ ἰσχῦον σύστημα περικοπῶν τῆς Καινῆς διαθήκης (ἐν τῇ καθ᾿ ἡμέραν λειτουργίᾳ),     Σ. Α.

 

᾿Αρχέτυπες Διατάξεις, Μανόλη Θεοδωράκη

 

Αἱ καταλύσεις οἴνου καὶ ἐλαίου (κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν τυπικόν), Δ.Ν.Μ.

 

Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου

Τὸ βιβλίον τῆς «᾿Αποκαλύψεως» καὶ ἡ χριστιανικὴ λατρεία

῎Εννοια καὶ ὑποκείμενον τῆς Τελετουργικῆς

Πηγαὶ καὶ βοηθήματα τῆς Τελετουργικῆς

 

Τυπικαὶ σημειώσεις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1, 2, 3, 4, 25

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1, 2, 3, 4, 7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 6, 7, 8, 24.

 

Τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα τοῦ ἔτους, Σ.Ν.Α.

 

᾿Ακολουθία εἰς τὸν μεγαλομάρτυρα Μερκούριον

 

«᾿Αποκάλυψις» ῾Ερμηνεία, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

᾿Αρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Δ. Ν. Μ.

 

᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς (ὡς ὑμνογράφος καὶ μουσουργός), ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

Θρησκεία ἢ βασιλεία; Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

῾Αγιολογικὸν δελτίον.

 

῾Η ἐπίδραση τῆς μοναχικῆς κουρᾶς στὸν ὑφιστάμενο γάμο, Χρήστου Γαρνάβου.

 

Γλῶσσες, Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

᾿Αλληλογραφία

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

 

Εὑρετήρια τευχῶν 8-11